Mazita eMhuri

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Chinorwa chino chinotaura zvinoreva mazita emhuri dzeChishona dzemuZimbabwe. Mazita achadudzirwa pano ndeayo anenge akati hwandei.

Contents

C[chinja | edit source]

Chebundo - iri izita rinopiwa munhu asingagare pamba, mugaradzakasungwa.

Chihera - tsapi ndiki - small granary.

Chiguvare, Chipare - (door sill, threshold) iri ipuranga rakachinjika pamusuwo paunoyambuka kubva panze kupinda mumba. Chikwavaire - munhu mupfumi, njonda.

Chenje - zvinoreva mbesa dzemhando imwe dzisina kusanganiswa. Sokuti chibage chenje chinenge chiri chibage chega.

Chimwanda - (bundle or grass) zvinoreva dzama rehuswa zvikurusei huswa hunoshandiswa kupfirira denga remba.

Chinganga (Impetuous person) munhu anokasira kuita zvaafunga achibva aita neganyavhu.

Chinhoi - aka kapuka kaya kanonzi chitaitai - fire-fly.

Chirau, Chiro - iyi inzvimbo inorara mapfeni.

Chisunguro (Beer strainer)

Chivero kana kuti chirodzero idombo rokurodzera mapanga.

Chitara (Beacon to mark land allocation) chiro chinopangidza pane miganhu yenzvimbo yakapiwa kumunhu.

D[chinja | edit source]

Dowera Dutiro - iri zita rinokwanisa kunge riri remumhu aidutira hwahwa achinwa zvakapfuuridza.

Dzapata

G[chinja | edit source]

Gambe - hari inoshandiswa kubikira doro.

Gambinga - garwe gono rachembera.

Gwanha - iri ishizha remuriwo rakomba risisina kufanira kuti ritanhwe kana kubikwa.

Gara Inaccessible place.

Gweshe - ibanga rakagomara kana banga rinoshandiswa kucheka mupunga kana rukweza.

Gumbi - shoko iri rinoreva danga kana boka remombe dzakawandasa.

H[chinja | edit source]

Handisumbe (I do not hesitate) rinotaura munhu asingazengurire kana kuzeza kuita chinhu.

Hwedza - izvi zvinoreva chiumbwa chakavezwa nemuti chinokamirwa mukaka.

J[chinja | edit source]

Jera - iri zita rinodaro richibva pashoko rokuti jerandoga rinoreva mukono wegudo kana handira inogara kana kufamba yega.

M[chinja | edit source]

Made - Kuita zvinhu nenzira inosiya vamwe vataika. (tricky way of acting). Tsuro ine made painodzinganiswa nembwa inosvetuka kuti isasiya hwema hwayo pavhu.

Madongorere, Matongorere (Peeping) izvi zvinotaura munhu ane katsika kekudongorera.

Madyangwe - (pranks, jokes) zvinoreva jee, saka munhu ane zita iri anenge ari munhu anoita zvinosetsa vanhu.

Mudzamba - masese edoro - beer sediment.

Madzimbamuto - munhu anotora muriwo kana usavi hwakawanda kudarika mugove wemunhu umwe. Vamwe vatauri voti anokambura.

Maminimini, Marere - izvi zvinhu zvinoshamisa, zvakarurama - astonishing and marvelous things.

Mudzamba - bota rakabikwa kuchishandiswa hupfu hune mukaka panzvimbo yemvura.

Madzudzo - iri rinoreva kuva nezvinonetsa pfungwa.

Makumbe - iri zita rinotaura munhu anotora nokuunganidza kose kaawana.

Mangwende (one who trembles) iri zita rinotaura uyo anogwenda pakutya

Mapereke - (generous person) zita iri rinotaura munhu anopa zvakanyanya asinganyime.

Marambakuyana - zvinoreva munhu anoramba kuyanana kana kuregererana.

Mashakada - (boiled maize grain) zita iri rinoreva mangayi.

Mushininga - (hard work) shoko iri rinoreva basa rinorema, rakaoma.

Masona - ( person who exaggerates) zita iri rinopiwa munhu anowedzeredza pakutaura nyaya.

Matimba, Mangisi - (sweet beer) iri idoro rinotapira.

Mbanga - zvinoreva bhegi rinorukwa netambo.

Mazvimbakupa (one who yearns to give) zvinotaura munhu ane chishuvo chekupa - apa kuzvimba kusiri kukuvara kwenyama asi chishuvo - yearning.

Mbirimi (industrious person, champion) munhu anoshanda basa nemazvo asina nungo.

Mudede zvinoreva chibage chinyoro chave kuda kusvika pakusimba kwekuti chidyiwe.

Munemo - (playfullness) kureva munhu ane maitiro ekuda kutamba, nekusekesa vanhu.

T[chinja | edit source]

Tizora - chigero.

Z[chinja | edit source]

Zanza, Dzanza - zvinoreva gando (bhasiketi) rasakara.