Mazita eMhuri

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Chinorwa chino chinotaura zvinoreva mazita emhuri dzeChishona dzemuZimbabwe. Mazita achadudzirwa pano ndeayo anenge akati hwandei.

A[chinja | edit source]

Ambayi

B[chinja | edit source]

Banga, Bangamuseve, Bharu, Bhamu, Bhasera, Bhiza

  • Bongo kana Bere (Hyena) zita rokuti Bongo chinenge chiri ChiNdau.
  • Bepura (recovering consciousness). Nyaudzosingwi yokuti bepu inodudza kupepuka - ideophone of recovering consciousness.

C[chinja | edit source]

Chabvonga (that which mixes up things or gatherings).

Chebundo - iri izita rinopiwa munhu asingagare pamba, mugaradzakasungwa.

Chihera - tsapi ndiki - small granary.

Chiguvare, Chipare - (door sill, threshold) iri ipuranga rakachinjika pamusuwo paunoyambuka kubva panze kupinda mumba.
Chikwavaire - munhu mupfumi, njonda.

Chirunga (Sharp stake in a game pit) zvichireva chimuti chakapinza chinodzimikwa mugomba rekuteya mhuka dzesango. Pahumwe chonzi runga. Vamwe vanoti dika.

Chenje - zvinoreva mbesa dzemhando imwe dzisina kusanganiswa. Sokuti chibage chenje chinenge chiri chibage chega.

Chigumo (Marvelous occurrence) zvichireva maminimini kana gumo.

Chimwanda - (bundle or grass) zvinoreva dzama rehuswa zvikurusei huswa hunoshandiswa kupfirira denga remba.

Chinganga (Impetuous person) munhu anokasira kuita zvaafunga achibva aita neganyavhu.

Chinhoi - aka kapuka kaya kanonzi chitaitai - fire-fly.

Chirac, Chiro - iyi inzvimbo inorara mapfeni.

Chisunguro (Beer strainer)

Chivero kana kuti chirodzero idombo rokurodzera mapanga.

Chitara (Beacon to mark land allocation) chiro chinopangidza pane miganhu yenzvimbo yakapiwa kumunhu.

D[chinja | edit source]

Dambi kana Madambi (Marvelous occurrence or event) zvichireva maminimini. Dhinyero - iri zita rinobva kuPortuguese inoti dinheiro - kureva gold money.
Dowera
Dutiro - iri zita rinokwanisa kunge riri remumhu aidutira hwahwa achinwa zvakapfuuridza. Dzapata (old reed mat) zvichireva tsapata kana rukukwe rwasakara.

G[chinja | edit source]

Gama (Astonishing act or thing). Pahuwandu kwonzi Magama.

Gambe - hari inoshandiswa kubikira doro. Rukambe.

Gambiza (water ditches, vleis, marshes)

Gambinga - garwe gono rachembera.

Gwanha - iri ishizha remuriwo rakomba risisina kufanira kuti ritanhwe kana kubikwa.

Gara Inaccessible place.

Gweshe - ibanga rakagomara kana banga rinoshandiswa kucheka mupunga kana rukweza.

Gumbi - shoko iri rinoreva danga kana boka remombe dzakawandasa.

Gunundu Izwi rokuti chikunundu rinoreva (stoop - in posture). Rega kuita chikunundu senguruve uchifamba. Do not walk with a stoop, with your nose down like a pig.

Goba (Quiver) apa kureva goba rinobangirwa miseve.

  • Gope (1. Peak of a cap, 2. Hair hanging down face - generally of animal). Zvichida mazita anoti Makope naNyamakope anotodzana nezita iri zvakare.

H[chinja | edit source]

Handisumbe (I do not hesitate) rinotaura munhu asingazengurire kana kuzeza kuita chinhu.

Hwedza - izvi zvinoreva chiumbwa chakavezwa nemuti chinokamirwa mukaka.

J[chinja | edit source]

Jera - iri zita rinodaro richibva pashoko rokuti jerandoga rinoreva mukono wegudo kana handira inogara kana kufamba yega.

K[chinja | edit source]

Kandeya kana Mandeya (one who goes around, rotation).

  • Karuwo (sponger) apa kureva muruwi kana munhu ane rukwato - uye ane katsika kekukwata mudzimba dzevamwe.

M[chinja | edit source]

Made - Kuita zvinhu nenzira inosiya vamwe vataika. (tricky way of acting). Tsuro ine made painodzinganiswa nembwa inosvetuka kuti isasiya hwema hwayo pavhu.

Madongorere, Matongorere (Peeping) izvi zvinotaura munhu ane katsika kekudongorera.

Mudzamba - masese edoro - beer sediment.

Madzimbamuto - munhu anotora muriwo kana usavi hwakawanda kudarika mugove wemunhu umwe. Vamwe vatauri voti anokambura.

Madyangwe - (pranks, jokes) zvinoreva jee, saka munhu ane zita iri anenge ari munhu anoita zvinosetsa vanhu.

Mahwite. Mazwi ekuti hwiti uye hwitira anoreva kukasira pakuita kana kufamba rapidity of movement.

Maminimini, Marere - izvi zvinhu zvinoshamisa, zvakarurama - astonishing and marvelous occurrence, sight or things.

Makwenha (one who dishonors or disgraces another)

Mangaza (one who looks longingly).

Mapfudza - kupfudza zvinoreva kugaroenda kunhu kuri murehwa - to go constantly to a place.

Matika (1. sharp pointed sticks; 2. Sharp Stakes in a game-pit ). Izwi rokuti dika kana dimbo rinoreva chimuti chakapinza chingava chekucheresa kana chinomiswa mugomba rekuteya mhuka dzesango.

Mhiribidi (Tricks or deceit??). Tsuro ina mabiribidi: a hare is full of tricks.

Mudzamba - bota rakabikwa kuchishandiswa hupfu hune mukaka panzvimbo yemvura.

Madzudzo - iri rinoreva kuva nezvinonetsa pfungwa.

Muganyi - kuganya (become rich) zvinoreva kupfuma kuChiNdau.

Makumbe - iri zita rinotaura munhu anotora nokuunganidza kose kaawana.

Makoni (the able one).

Mandisodza - Kusodza ishoko reChiNdau rinoreva kuzvidza - (to despise) .

Mangwende (one who trembles) iri zita rinotaura uyo anogwenda pakutya

Mapereke - (generous person) zita iri rinotaura munhu anopa zvakanyanya asinganyime.

Marambakuyana - zvinoreva munhu anoramba kuyanana kana kuregererana.

Mashakada - (boiled maize grain) zita iri rinoreva mangayi.

Mushininga - (hard work) shoko iri rinoreva basa rinorema, rakaoma.

Masona - ( person who exaggerates) zita iri rinopiwa munhu anowedzeredza pakutaura nyaya.

Matimba, Mangisi - (sweet beer) iri idoro rinotapira.

Mbanga - zvinoreva bhegi rinorukwa netambo.

Mazvimbakupa (one who yearns to give) zvinotaura munhu ane chishuvo chekupa - apa kuzvimba kusiri kukuvara kwenyama asi chishuvo - yearning.

Mbirimi (industrious person, champion) munhu anoshanda basa nemazvo asina nungo.

Mudede zvinoreva chibage chinyoro chave kuda kusvika pakusimba kwekuti chidyiwe.

Mukombwe (one who is surrounded)

Munemo - (playfullness) kureva munhu ane maitiro ekuda kutamba, nekusekesa vanhu.

Munyongani (crooked). Mushonhiwa tarisa mazita anoti Shonhiwa Shonhayi.

  • Mupari - kutsvaga tsvaga sezvinoita huku kupara chikafu pane marara

-iZita remhuri inoyera mutupo we *mbizi : Mazvimbakupa

Mutambikwa - kutambika ishoko reChiNdau rinoreva zvimwe nokuchinjika - to lay one thing across another or others; to cross things.

N[chinja | edit source]

Nyabepu. Izwi rokuti bepu rinoreva (1. Ideophone of being a coward, 2. Herb called triumfetta pilosa, 3. Cowardice). Nyamupingidza Nyarukunda Nyamauya kana Nyambuya Nyamayaro Nyakabau Nyamweda Nyakunikwa Nyamadzawo Nyamuranga

R[chinja | edit source]

Raza (that which came or has come).
Rupiya - iri zita rinobva kuPortuguese inoti rupia kureva twenty cent piece. Rugundiya - iri zita ringava nechekureva pakuita gunda - walking too closely. Rubwe kureva ibwe kana dombo. Rukambe - hari inoshandiswa kubikira doro.

S[chinja | edit source]

Sekeramayi

Sinyoro iri zita rinobva kuPortuguese inoti senhor - kureva Lord/Sir.

Shonhiwa, Shonhayi- Kushonha (to despise, to spurn, to snort) apa kureva kuzvidza.

T[chinja | edit source]

Tizora - chigero. Izwi rokuti tizora rinobva kuPortuguese inoti tesoura.

Tarovedza (cause to become accustomed, train)

Z[chinja | edit source]

Zanza, Dzanza - zvinoreva gando (bhasiketi) rasakara.

Zanda (Wide Field, land). Chinyazanda (possesor of such land).

Zengeza (the dreaded, murmur against)

Zungunde (body odour)