Mombe

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
France Lozère Aubrac 02.jpg

Mombe (cattle in English) imhuka inopfuyiwa pamusha. Mombe dzinochengeterwa nyama, kurima, kutakura mutoro, mukaka, dehwe nzvimwewo. MuZimbabwe mombe ndihwo hupfumi hunokosheswa zvakanyanya zvikurusei kumaruwa. Mombe dzinoshandiswa pakuripa roora uye pamabiko nezvirango zvakasiyana-siyana.

MuZimbabwe mune mhando dzemombe dzinoti: Mashona; Ntuli; Afrikander; Jersey; Friesland; Hereford nedzimwewo.

Kuziva Mombe[chinja | edit source]

 • Mombe ine nyanga dzataririsa pasi dzinozunguzika inonzi ngwere.
 • Horeka (Beast (mombe) with horns curved like those of a buffalo) apa kureva mombe ine nyanga dzakakombamira mukati sedzenyati. Nehoreka rikagova zita remunhu.
 • Mombe isina nyanga inonzi njuma, nzuma kana dzunzu. Polled livestock kuEnglish.
 • Tsiru kana kuti mhorombe imombe hadzi isati yabereka.
 • Mhou imombe hadzi yakambobereka.
 • Nzombe, ngavi, gwaimani kana kuti dhonza imombe hono yakapingudzwa kuti ikwanise kushanda basa rekurima.
 • Bhuru, handira kana kuti ngunzi imomberume isina kuchekwa inokwanisa kuberekesa.
 • Mhandamba (Cow or ox with wide-spreading horns) apa kureva mombe ine nyanga dzakapandambara kana kutambarara kuenda kumativi ekunze.

Tsumo[chinja | edit source]

 • Chinokura usipo imombe munda unokura nokuvandurirwa.
 • Kana mombe dzakaungana dzakawanda zvakanyanya boka remombe iri rinonzi gumbi. Vamwe vatauri vanoti fanzwa.
 • Chitsamatore izita remhuri rinopiwa uyo anopingudza mombe dzava matore dzachembera. Pano kutsa (breaking, taming) zvinoreva kupingudza kuti mombe ikwanise kushandika nayo isinga pengereke.
 • Musambara zvinoreva hurefu huripo kubva pahuma kusvika pabesu panotangira muswe wemhuka.
 • Barambara zvinoreva huma yemhuka ine nyanga.

Ndove[chinja | edit source]

Tsvina yemombe inonzi ndove inoshandiswa kuita manyowa anowarikwa mumunda. Vamwe vanoti zviya kana yawoma vanoipisa muchoto vachibika mudzimba.

 • Dembwe chiro chinenge madzihwa chinoonekwa mundove yemombe. Dembwe rinoonekwawo mutsvina yemunhu.