Mazita eMhuri

From Wikipedia
(Redirected from Bangamuseve)
Jump to: navigation, search

Chinorwa chino chinotaura zvinoreva mazita emhuri dzeChishona dzemuZimbabwe. Mazita achadudzirwa pano ndeayo anenge akati hwandei.

A[chinja | edit source]

Ambayi

B[chinja | edit source]

C[chinja | edit source]

 • Chabvonga (that which mixes up things or gatherings).
 • Chebundo - iri izita rinopiwa munhu asingagare pamba, mugaradzakasungwa.
 • Chikaka (Kukaka to be stiff - of a person, animal or thing that moves with difficulty).
 • Chihera - tsapi ndiki - small granary.
 • Chiguvare, Chipare - (door sill, threshold) iri ipuranga rakachinjika pamusuwo paunoyambuka kubva panze kupinda mumba.
 • Chikwavaire - munhu mupfumi, njonda.
 • Chipere (hyena) Kureha bere.
 • Chirunga (Sharp stake in a game pit) zvichireva chimuti chakapinza chinodzimikwa mugomba rekuteya mhuka dzesango. Pahumwe chonzi runga. Vamwe vanoti dika.
 • Chivizhe (one who inteferes in talking)?? Kukamukira, kubizha (to intefere).
 • Chenje - zvinoreva mbesa dzemhando imwe dzisina kusanganiswa. Sokuti chibage chenje chinenge chiri chibage chega.
 • Chigumo (Marvelous occurrence) zvichireva maminimini kana gumo.
 • Chimwanda - (bundle or grass) zvinoreva dzama rehuswa zvikurusei huswa hunoshandiswa kupfirira denga remba.
 • Chinganga (Impetuous person) munhu anokasira kuita zvaafunga achibva aita neganyavhu.
 • Chinhoi - aka kapuka kaya kanonzi chitaitai - fire-fly.
 • Chirau, Chiro - iyi inzvimbo inorara mapfeni.
 • Chisunguro (Beer strainer)
 • Chisirimunhu
 • Chivero kana kuti chirodzero idombo rokurodzera mapanga.
 • Chitara (Beacon to mark land allocation) chiro chinopangidza pane miganhu yenzvimbo yakapiwa kumunhu.
 • Chitembwe (Patch of cloth) apa kureva kajira.

D[chinja | edit source]

G[chinja | edit source]

 • Gama (Astonishing act or thing). Pahuwandu kwonzi Magama.
 • Gambe - hari inoshandiswa kubikira doro. Rukambe.
 • Gambiza (water ditches, vleis, marshes).
 • Gambinga - garwe gono rachembera.
 • Gwanha - iri ishizha remuriwo rakomba risisina kufanira kuti ritanhwe kana kubikwa.
 • Gara (Inaccessible place).
 • Gweshe - ibanga rakagomara kana banga rinoshandiswa kucheka mupunga kana rukweza.
 • Gumbi - shoko iri rinoreva danga kana boka remombe dzakawandasa.
 • Gunundu Izwi rokuti chikunundu rinoreva (stoop - in posture). Rega kuita chikunundu senguruve uchifamba. Do not walk with a stoop, with your nose down like a pig.
 • Gundidza (probably one who grinds coarsely??). Izwi rokuti gundira rinoreva kumanza pakukuya kana pakugaya.
 • Goba (Quiver) apa kureva goba rinobangirwa miseve.
 • Gope (1. Peak of a cap, 2. Hair hanging down face - generally of animal). Zvichida mazita anoti Makope naNyamakope anotodzana nezita iri zvakare.

H[chinja | edit source]


J[chinja | edit source]

Jera - iri zita rinodaro richibva pashoko rokuti jerandoga rinoreva mukono wegudo kana handira inogara kana kufamba yega.

K[chinja | edit source]

 • Kandeya kana Mandeya (one who goes around, rotation).
 • Karuwo (sponger) apa kureva muruwi kana munhu ane rukwato - uye ane katsika kekukwata mudzimba dzevamwe.

M[chinja | edit source]

 • Mabeza kana Nyabeze. Kune nyaudzosingwi yokuti beza inoreva kugara pasi wakanyarara - sitting quietly.
 • Made - Kuita zvinhu nenzira inosiya vamwe vataika. (tricky way of acting). Tsuro ine made painodzinganiswa nembwa inosvetuka kuti isasiya hwema hwayo pavhu.
 • Madongorere, Matongorere (Peeping) izvi zvinotaura munhu ane katsika kekudongorera.
 • Manhando, Madavo kana Chiro (whim, vanity).
 • Mudzamba - masese edoro - beer sediment.
 • Madzimbamuto - munhu anotora muriwo kana usavi hwakawanda kudarika mugove wemunhu umwe. Vamwe vatauri voti anokambura.
 • Madyangwe - (pranks, jokes) zvinoreva jee, saka munhu ane zita iri anenge ari munhu anoita zvinosetsa vanhu.
 • Mahwite. Mazwi ekuti hwiti uye hwitira anoreva kukasira pakuita kana kufamba rapidity of movement.
 • Maminimini, Marere - izvi zvinhu zvinoshamisa, zvakarurama - astonishing and marvelous occurrence, sight or things.
 • Makwenha (one who dishonors or disgraces another).
 • Maorera (Humble person who does not answer back).
 • Mangaza (one who looks longingly).
 • Mapfudza - kupfudza zvinoreva kugaroenda kunhu kuri murehwa - to go constantly to a place.
 • Matika (1. sharp pointed sticks; 2. Sharp Stakes in a game-pit; 3. Wooden beetle for beating floors). Tarisa chinyorwa chinonzi dika.
 • Mawadzure (one who grinds a little meal). Kuwadzura kana kukwadzura (grind a little meal)
 • Mhiribidi (Tricks or deceit??). Tsuro ina mabiribidi: a hare is full of tricks.
 • Mudzamba - bota rakabikwa kuchishandiswa hupfu hune mukaka panzvimbo yemvura.
 • Madzudzo - iri rinoreva kuva nezvinonetsa pfungwa.
 • Muganyi - kuganya (become rich) zvinoreva kupfuma kuChiNdau.
 • Makumbe - iri zita rinotaura munhu anotora nokuunganidza kose kaawana.
 • Makoni (the able one).
 • Mandisodza - Kusodza ishoko reChiNdau rinoreva kuzvidza - (to despise) .
 • Mangwende (one who trembles) iri zita rinotaura uyo anogwenda pakutya
 • Mapereke - (generous person) zita iri rinotaura munhu anopa zvakanyanya asinganyime.
 • Marambakuyana - zvinoreva munhu anoramba kuyanana kana kuregererana.
 • Mashakada - (boiled maize grain) zita iri rinoreva mangayi.
 • Mushininga - (hard work) shoko iri rinoreva basa rinorema, rakaoma.
 • Masona - ( person who exaggerates) zita iri rinopiwa munhu anowedzeredza pakutaura nyaya.
 • Matimba, Mangisi - (sweet beer) iri idoro rinotapira.
 • Mbanga - zvinoreva bhegi rinorukwa netambo.
 • Mazvimbakupa (one who yearns to give) zvinotaura munhu ane chishuvo chekupa - apa kuzvimba kusiri kukuvara kwenyama asi chishuvo - yearning.
 • Mbirimi (industrious person, champion) munhu anoshanda basa nemazvo asina nungo.
 • Mombeshora (dark brown cow).
 • Mudede zvinoreva chibage chinyoro chave kuda kusvika pakusimba kwekuti chidyiwe.
 • Mukombwe (one who is surrounded).+
 • Mukwaira kana Muhwayira (a narrow path, a track through grass).
 • Munemo - (playfullness) kureva munhu ane maitiro ekuda kutamba, nekusekesa vanhu.
 • Munyongani (crooked).
 • Mushonhiwa tarisa mazita anoti Shonhiwa Shonhayi.
 • Mupari - kutsvaga tsvaga sezvinoita huku kupara chikafu pane marara - iZita remhuri inoyera mutupo we *mbizi : Mazvimbakupa.
 • Mutambikwa - kutambika ishoko reChiNdau rinoreva zvimwe nokuchinjika - to lay one thing across another or others; to cross things.
 • Mutaira - kutaira (to warm oneself in the sun) izwi reChiNdau rinoreva kuzambira zuva.
 • Mvenge kana Bvenge (1. Mixed gathering - male, female, young, old, 2. Mixture of different things - not liquids).

N[chinja | edit source]

R[chinja | edit source]

 • Raza (that which came or has come).
 • Rupiya - iri zita rinobva kuPortuguese inoti rupia kureva twenty cent piece.
 • Rugundiya - iri zita ringava nechekureva pakuita gunda - walking too closely.
 • Rubwe kureva ibwe kana dombo.
 • Rukambe - hari inoshandiswa kubikira doro.

S[chinja | edit source]

T[chinja | edit source]

 • Tarovedza (cause to become accustomed, train)

Z[chinja | edit source]

 • Zanza, Dzanza - zvinoreva gando (bhasiketi) rasakara.
 • Zanda (Wide Field, land). Chinyazanda (possesor of such land).
 • Zavare
 • Zengeza (the dreaded, murmur against)