Gweshe

Kubva Wikipedia
  • Gweshe, gwese kana magweshe (1. Old, wornout knife. 2. Home-made knife) kureva banga tsaru rasakara kana rakagomara.
  • Gweshe kana magweshe (baby in its first stage of moving about before crawling).


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.