ChiShona

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
ChiShona
General Information
Nyika Zimbabwe, Botswana neMozambique
ISO 639
ISO 639-1 sn
ISO 639-2 sna
ISO 639-3

ChiShona mutauro unobatanidza ndimi dzakawanda dzinotaurwa muZimbabwe, Botswana neMozambique. Mitauro inobatanidzwa ichinzi ChiShona inosanganisira: Karanga, Manyika, Zezuru, Korekore, Ndau, Budya nemimwewo.

Zvakadaro zvakafanira kuti tionesane kuti kune vamwe vatauri vasingafare kuti vanzi vari muboka remutauro weChiShona - ivava vanoona mitauro yavo semitauro yakazvimirira yoga isiri pasi peChiShona.

Bhuku renganonyorwa rekutanga rakanyorwa mugore ra1957 naSolomon Mutswairo rinonzi Feso.

Vanhu vakaronga kuti chiShona chive chinonyoreka ndiClement Doke naGeorge Glynn Fortune.

Kune kusa wirirana kwe ma nyorerwe e mutauro we chi Shona zvichibva pa kuti va tauri va zhinji vari ku tadza ku bvuma (recognise) kuvako kwe ma shoko (words) ma diki aka ita se kunge ano tevera aya;

ku, pa, ma, va, aka, zvichingo daro. Zvaka fanana ne kuvapo kwe mashoko anenge ; I, of, is, for pa chi Rungu. Se muenzaniso, paragraph yechi piri kubva ku musoro yai fanira ku nyorwa ichiti, " Zvaka daro zava fanira kuti ti wonesane kuti kune vamwe va tauri -"

Tika kwanisa ku nyora tichi dai zvino ita nyore kune vanoda ku nyora kana ku sika (create) ma program kana software kana ma app yeku turukira mu tauro wedu we chi Shona.