Sinyoro

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Sinyoro mutupo unodanwa varume verudzi rwechi Njanja rudzi rwevatema vari muZimbabwe. Mudzimai wa Sinyoro anodanwa kunzi Gambiza. Hanzvadzi yake ichinzi Achinjanja kana MaMoyo. Vanhu vechi Njanja vanhu verudzi rwechi Shona vachitaura mutauro wechi Shona.

Vanowanikwa Kupi[chinja | edit source]

Vanhu verudzi urwu vanowanikwa munzvimbo yaimbonzi Njanja asi yava kuni Chikomba district mu Mashonaland east province mu Zimbabwe.

Vakabvepi[chinja | edit source]

Zvinonzi vakazvarwa nemadzitateguru akabva kuPortugal. Karekare, maPutukezi vaipinda muAfrica vachishambadza machira ne ndarira. Zinonzi mumwe wemaputukezi ainzi Muroro akarwara akasiiwa nevamwe vake vachiti ambozorora. Akasara munyika yavaera Shiri nyinka yaitongwa na Chigwa. Mwanasikana wamambo Chigwa ainzi Mushawashe ndiye akipwha basa rekuchengetedza Muroro kusvika apora. Nekufamba kwenguva vaviri vakadanana zvisina kufadza Mamabo Chigwa. Kune nhoroondo inoti Mambo havana kufara nazvo zvekuti vaida kumuuraya. Zvinonzi akapotera kunharira kwaigara va Rozvi vaera Moyo. Zvinozi ndopaakatora mutupo wekeunzi Sinyoro -Moyo. Imwe nhoroondo inoti akagamuchirwa na Mambo semukwasha, asi panofa Mambo anotongaira vanokomana nehama dzamambo kuzivizsha ishe ariku Dzimbahwe. Zvinotsamwisa Ishe zvekuti anomva aita Muroro mambo we nyika yanga iri ya Chigwa. Zinonzi hama dza Chigwa dzinoronga kumuuraya asi ano chengetedzwa ne va Rozvi vaera Moyo nekuti anga akatora mutupo we Moyo. Baba vake vamwe vaiti vakabva ku Portugal, asi Mai vake vainzi Gambiza vakanga vari we rudzi rwechi Nyungwe rwaigara ku senna munyika yava Mozambique. Zita rekunzi Muroro zvinonzi akariwana kubva mukutaura kwake nekuti aitaura achiti "ro-ro-ro". Zita rokuti Sinyoro rinobva pane zita rechiPutukezi rokuremekedza rokuti "Senhor". Hushe hwake hwainzi Gambiza ndiye akava Chief Gambiza 1. Hushe uhwu hwakaguma in 1908 pakashaika Chief Gambiza 5 nekuti panga paita kusawirirana mudzimba dzana sinyoro.

Vakadzi vavo vanonzi ana Gambiza kubva kuna amai va Muroro.

Mune dzimwe nguva kunozvarwa vana vanokura vachiita vhudzi dema rakaita chizerere kana kuti rine ma”Curls” Rudhende rwavo bvudzi repagotsi runoyerera kana rakura. Uye vane maziso akaita green kufanana nemaziso evarungu. Imwe nguva izvi zvinotaridza kuti vana ava vane madzitateguru varungu vakabva kuMhiri Kwemakungwa.

Genealogy[chinja | edit source]

Muroro na Mushawashe begot Mesama and Gotoriberi

Mesama begot Chidembu and Masoka

Masoka begot Neshangwe, Zinyemba and Mugari

Neshangwe is believed to have had 35 wives but only 5 senior wives are recognised because they represented the houses that inherited the Gambiza Chieftainship in line with Shona tradition. His wives from the eldest to the youngest were Chinanga, Chikono, Charwe, Dondi and Marudya.

Chinanga gave birth to Gwekerere. Gwekwerere slept with one of his fathers younger and as punishment was banned from ever becoming a Chief of the Njanja people. This also applied to his descendant hence his mothers house was removed from succession of the Gambiza Chieftainship.

Chikono gave birth to Chivese, Makumbe and Mudavanhu.

Charwe gave birth to 'Munyimi' and Nzuwa

Dondi gave birth to Zhakata, Tambaoga, Chigondo, Murevanemwi, Mutengwa and Chitsunge

'Marudya' gave birth to Murevanemwi.

Mazita eMhuri[chinja | edit source]

Mamwe mazita emhuri anosanganisira:[Badza:Njengwa,Mationi,Muzembe, Chirairo, Gogo,Dakwa,Dangwa, Mumanikwi, Gunda, Mudzingwa, Munangwa, [[Muroro|Chapwanya, Muroro] [Chivhunduko], Neshangwe, Padzingamuke, Gasa, Matorera, Nzuwah, Hukutu, Mvura, Zhakata, Tambaoga, Ranga, Mafukidze, Mukungurutse, Masinire, Rugwete, Mugadzaweta, Manyere, Mukanganise, Mabhodha, Marangarire,Munetsi. Chimombe;,Mupatsi, Mufudza.Zhakata,Zenda,Mupanduki,Mugwebi, Makumbe,Chikova, Chirinda, Takwanhira, Chitsunge, Muchiriri, Machadu, Kutinyu, Bozho, Lobo, Ruzario, Ribeiro, Rupiya, DeSouza, Masendu, Kashora,Mugwira, Gumunyu, Vurayai, Mudzingwa,Mapiye, Takawira, Gwatidzo, Ruzengwe, Taderera, Madzeninga, Dororwa, Chidyamatamba, Madzivire, Chimbani, Mukono, Mumbwere, Denenga, Mutede, Chinhengo, Jemwa, Jange [[Mushipe], Vhiyazhero, Chimufombo, Madzana, Kanyemba, Jaja nemamwewo anongofanana nedzimwe mhuri dzeChitema, Petegumbo,