Sinyoro

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Sinyoro mutupo wevatema vari muZimbabwe vakazvarwa nemadzitateguru akabva kuPortugal. Karekare, maPutukezi vaipinda muAfrica vachishambadza nhumbi. Mumwe muputukezi akarwara akasiiwa nevamwe vake vachiti ambozorora. Akasara munyika yaNyashanu aive nemwanasikana Gambiza uyo akatora basa rekuunzira Govender chikafu kubako kwaaigara. Nekufamba kwenguva vaviri vakadanana. Pakazvara Guruuswa, zita rakabva pabvudzi raiyerera rine ruvara rweuswa. Zita rokuti Sinyoro rinobva pane zita rechiPutukezi rokuremekedza rokuti "Sen'or".

Vakadzi vavo vanonzi ana Gambiza kubva kumwana wamambo ndiwo mutupo wega unopa madzimai chidawu.

Mune dzimwe nguva kunozvarwa vana vanokura vachiita vhudzi dema rakaita chizerere kana kuti rine ma”Curls” Rudhende rwavo bvudzi repagotsi runoyerera kana rakura. Uye vane maziso akaita green kufanana nemaziso evarungu. Imwe nguva izvi zvinotaridza kuti vana ava vane madzitateguru varungu vakabva kuMhiri Kwemakungwa.

Mazita eMhuri[chinja | edit source]

Mamwe mazita emhuri anosanganisira:[Muroro, Neshangwe, Padzingamuke, Matorera, Nzuwah, Hukutu, Mvura, Zhakata, Tambaoga, Ranga, [Mafukidze]], Masinire, Manyere,Mukanganise Zenda,Mupanduki,Mugwebi, Makumbe,Chikova, Chirinda, Takwanhira, Chitsunge, Muchiriri, Machadu, Kutinyu, Bozho, Lobo, Ruzario, Ribeiro, Rupiya, DeSouza, Mugwira, Vurayai, Mudzingwa, Takawira, Gwatidzo, Ruzengwe, Chidyamatamba, Madzivire, Mushipe janga musarurwa mushayakarara mangozho nemamwewo anongofanana nedzimwe mhuri dzeChitema.