Duramahwi

Kubva Wikipedia

Tarisai futi peji re: Mashoko eChishona akabva kumumwe mitauro

Maduramazwi akarongwa mubakwa

Duramahwi (ku Chingezi: Dictionary; Chindevere: Isichazamazwi) Duramaswi kana Duramazwi: Chinyogwa chinounganidza mahwi kana kuti mazwi ese emutauro, senge mutauro wedu weChishona. Duramahwi rinodudzira zvese zvinoreva ihwi/inzvi rimwe nerimwe, chichibetsera avo vanosangana nemahwi avasingazivi zvaanoreva kana manyorego awo kuti vadzidze izvi.

Pamusoro pezvo, pakazhinji mazwi anowanikwa mukati meduramazwi anowanzo nyorwa achiteera bumbiro remabhi, kubva kuna A kuzvika kuna Z, zvichienderana nebumbiro remabhi reChishona.

A[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Duramazwi anotang na A
Chishona Tsananguro Izwifanana
A- aihwa; uye izwi rinoshandiswa munhu kana ashamiswa. Senge A! Handiba.

rinoshandiswa panoshandurwa iye; senge Aenda kupi?

-AKA kuvaka; kanhu aka;

Akaita

Waka; Vaka

Akaenda nenzira.

AKO

-AKO

kanhu ako

zvako

ichi ndechako
AMAI kureva mhamha, mai
-AMBANA kurwa (nemumwe); to quarrel pamwe, kurambana?
-AMBUKA to cross over (a river)
-AMBURA to dig (ground nuts etc.)
-AMWA

AN'WA

to suck; to suckle
-AMURA to yawn
-ANDIRA to sit on (eggs); to incubate
ANI who
-ANIKA to put to dry (out in the sun)
-ANO

ANO

these days; these ones

he/she does

-ANGU mine
APA here
APO chinhu chiri kunzvimbo iri kumwe, isiri padhuze. c
-ASHIRA kugamuchira (kugashira); kubvuma Gashira
ASI but

also used for shock effec

Ndaenda asi pakanga pasina munhu.

Asi haana kuuya.

-ATA sleep; to lie down Aenda kuno vata.
AVA them
-AVO

AVO

theirs

them (usually far)

AYA these ones (objects); these things
AYO those things; those (objects)

hh

B[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Duramazwi anotanga na - B
Chishona Tsananguro Izwifanana
BA

BA-

used as an emphasise negative feelings

baba; baba wa-

-BA rindoshandiswa kuba
BABA father Bambo; dhedhi
BABAMA to flap wings; flying
BADZA a hoe; a plough
BAKO a cave or cleft among rocks;
BAKWA a place for firewood; woodpile
BAMBO father Baba; dhedhi
BANDA to throb; to pain; ache Rwadza
BADADZI slave; servant Muranda
BANDAKADZI female servant; female slave
BANDAUKO should or fore-leg (yeBeast)
BANDE bark, peel, fish scale Gwande; Gwati
BANDU enemy Muvengi
BANI wide; level land between hills; open level veld
BANZA hope Tariro
BANZE the meeting-place of men in a village Dare
BANZURA to split; cut; lengthways
-BADZURA a splinter Banzu
BANGA knife mhesvi; mesa; munondo
BANGANO a cunning plan; plot; scheme (scheming) zano
BANGO horizontal crossbeam in a house-roof; uprights of walls; pole for construction; pole
BANGURA canine tooth zino; mbangura; mbangu
BAPE

BAPE

flat sheet; flat piece; also band or cloth or beads worn on foreheads by women
BAPIRO wing Papiro
BAPU lung
-BARA

BARA

to bear (offspring; fruit); to bud

a cartridge; bullet

-BARIKABARIKA to fly off (sparks); to send sparks flying off -pupuruka

-barika

BARIKIRA a spark sasaradzi; sase; bari; tsatsi
-BARURA to tears; rip Parura; Bvarura
BARUKA be torn
BASA work; job; employment Kushanda
BASI only; enough; one person only chete; bedzi
BATA a duck sekwe; shambira; sambira
-BATA to hold; to seize; to be firm; catch; strong
BATANIDZA to join to together;
BATSIRA to help; land a hand -betsera; -batsa; -detsa; detsera;
BATWA be held; be caught;
-BAYA stab; gore; pierce; prick
-BAYIRA to fasten (with a pin) etc.; stick into; to kill for; to sacrifice to
BAZI branch nhawani
BECHE pudendum muliebre mheche
-BEKA belch dzvova; -beya; -geya
BEMBVU lunatic; madman mupengo
BEMHE donkey mbongoro; mubemhe
BENDE a broken pot; nick (as in rim of pot); space between two teeth
BENYU alive; to have life penyu; mupenyu; mhenyu
BENZI fool; idiot; (almost) lunatic -penga; bembvu
BENGO a lunatic
BERE hyaena tika; magondo; chipere; bongo
BEREKA to bear (offspring; fruit); to carry on back (eg. kubereka mwana kumusana) mbereko; -zvara; -pona; -bara
BERERE verandah
BESA cold in the head; sickness Besha; dzibwa; dzihwa
-BESA to make and light a fire -vesa; -batidza
BESHA cold in the head; sickness;
BESU tail (of bird or fish) mupefu; musuka; chisuka; muswe; mupesu; musuka
BETE cockroach
BETO dew dova; veta
-BETSA to help; helping Batsira; betsera; betsa;
BIDI magic; any unusual thing pipi
-BIDZA to take over a river -bira
-BIKA cook; to boil
BIKIRO the cooking-place; a big snuff-box
BIMHA reed-buck
-BIMIDZA to beat (with fist); Bi; -bititsa; -bititisa
BINDEPINDE a stout rope; a row of people holding hands tambo
BINGA a forest; king's enclosure in his own village dondo
BIRA a big beer dance; a feast to celebrate family spirits
-BIRA (1) to cross over (a river);

(2) to steal from someone

-bidza; -ambuka; -namata
-BIRATU to fast for at least one day
BIRIPIRI measles gwirikwiti
BIRIRA waterfall bopomo
BIRIRI bank (of stream) hombekombe
BISWA a stage in beer-making mhanga
BITI (sweet) bear
-BITIRIRWA to be choked in water; to drown kunyura
BITIRISA to choke
BITITISA to beat (with feast) Bititsa; bimidza
BIYA a frying-pan hangiro
BIZA cloth jira
BODO no; not at all bwodo; maya; kwete; hai; tai; sva; haiwa; aihwa; ai
BOFU blind person or animal; blindness -pofumara; pofu
BOMHO grassy plain; treeless veld bani; sango
BONDE a mat of split reeds; to have sexual intercourse (kusvira) rukukwe; rutsekete; rupasa; tsapata
-BONDOKOTA to sit cross-legged; to sit with legs under one -kugara rusero
BONJE abscess; boil; wound mota; chironda
BONGA wild cat mangowe; mangowi
BONGO hyaena bere
-BOORA to pierce; to rip; to make a hole bovora
BOPE a quarrel; disturbance; noise
-BOPERA to tie up; to inspan (oxen)
BOPOMO waterfall bopomo
-BOPOTA to make noise; to complain; to shout popota; nwauta; nwaudza
BOPOTO a noise; clamour; disturbance ruzha; hope; bopota
BOROSA a pocket homwe; hombodo
BOSHO bad marksmanship; a great danger; narrow escape
BOTA gruel; thin porridge (re vana) sadza
BOTE stout rope; unplaited bark
-BOYIRA to wink; to blink; to twinkle bwaira (bgaira);
-BOZA

-BOZHA

to pick up (by chance); to find kuwana; -bozha
-BUDA to come out' be well; come up (seeds) -budisa; kumera (seeds); budiswa
BUDZI a kind of marrow or pumpkin nhanga
BUKA a fit; (fainting)
BUMA a swarm (of bees); a bunch; cluster bumbira
BUMARUTSVA early rains Gukurahundi; Hukurahundi
-BUMATA to close the mouth bumira
BUMBIRA a swarm or cluster of bees buma
BUMHE beer (sweet) doro; beto
-BUMIRA to close the mouth; close lips -bumata; vumira; -fumbira; -fungira
BUMU forelock; tuft left on top of head vhudzi
-BUMUDZA to rest; make to halt for rest on a journey bumudzo; -pumuza
BUMUDZO resting place guva; rinda
BUNDO weed; grassy land tsora; chitse; shakura
BUNDU lump; hump nyugwa; nutwa; nundu; chipundu
-BUNDUKUTA to roll on ground (as mules do) -vurukuta
BUNHA a young girl (about 12yrs old) kapunha; musikana
BUNO tomato domasi; guzungu; gukuzumbu;
BUNUMUNU naked person Bunyumunyu; mupunu
BUNGU a forest dondo; guri
BUNGWA a salt-bearing reed from whose ashes a native salt is made mutomba; mubungwe; mutsvangidze
BUPIRA a swarm of insects; abundance of flying insects Buma
-BURA to take from the fire; to dish up (food); to take honey or eggs (from hive or nest)
BURA sweet potato mbambaira
BURI family mhuri; buri
BURI hole
-BURIKA to come out -burikira; burikidza; -buritsa; -buritsira; -buritsisa; -buritswa
-BURIRA hence; to feed another; to bring up someone else's child bura;
-BURITSA to take out; drive out -buritsira; -buritswa; -buritsisa; -burika
-BURUKA to come down; descend -burusa; -burutsa; -burukira; dzika
-BURUTSA to cause some to come down; to take down -burusa; -turura
BUTE mist; a swarm of locusts mhute; mphute
BUTI a grain of pop-corn mabutiputi
BUTIRO covering; wrapper; banana bud; book-jacket; thin skin inside of an eggshell bvuwo; musari
BUTU a bran (of grain stamped of milled) fuva
BUVE poisonouse hairy spider
BUWA sleeping but for unmarried boys or girls imba
BUWE stone ibwe (ibge)

BH[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Duramazwi anotang ana BH
Chishona Tsananguro Izwifanana
BHACHI a coat
BHADHARA pay; to pay -ripa
BHADHARO a fine; payment
BHADHARISA cause to pay; to fine
BHAHARI sea gungwa (ocean); nyanza (lake) dziva (pool);
BHANDE belt; band
BHANHIRE a skin belt with pouches for arrows Goba
BHABHATIDZA baptise; to baptise Bhapatidza; rubhabhatidzo
-BHARA to write
-BHARA CHIBHARO to pay a tax
BHARIRA to enrol; write to or for CHIBHARO
BHAWARAKI RAKABVA KU CHIARABHU

chemical element boron

bhoroni
BHIMI ngi
BHINDA
-BHISA remove; take away bvisa
BHIZA horse Hachi
BHIZAUTARE bicycle
BHIZIMUSI business BHIZIMISI
BHO okay; good; well
BHODYERA bottle Bhodhoro
BHONI iris mboni
BHONDANA dhebana
BHONGOZHORA thud
BHOKISI box chikwembe
BHUMI wolf; an animal belonging to canidae bhumhi
BHORA ball nabvu; mbungo; mupira; homa; chimburumbwa
BHURURUKA fly Pururuka; pupuruka
BHURUVARA dwindle
BHUTAWU button ndoro; konopo
BHUVHURA perforate
BHUYA converse kurukura


BHW (bw)/BG[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Mazwi anotanga na BW/BG
Ibhi rekuti bw kana kuti bg rinowanzo shandiswa muChikaranga, asi muChizezuru rinoshandiswa sa hw.
Chishona Tsananguro Izwifanana
BGABGA

BWABWA

beer (strong) HWAHWA

doro

-BWADZIRA

(BGADZIRA)

to be on edge (of teeth) HWADZIRA; -vaneuziza
-BWAIRA

(BGAIRA)

to wink; to blink; twinkle boyira; -chenya
BWANYANZA

(BGANYANZA)

a bier uchanja
BWANGA

(BGANGA)

native medicine used as charms; anaesthetics; poison; HWANGA
BWASHA

(BGASHA)

breadth HWASHA; upami
-BWATA

(BGATA)

to squat (for concealment) -sunzumara
BWATO

(BGATO)

a canoe; dug-out HWATO; mwadia; chikepe; gwa; igwa; ngarawa
BWAZVO

(BGAZVO)

bait (for fishing) HWAMBO; HWAZVO; HWAZO
BWE

(BGE)

stone ibwe; chibwe
BWEMA

(BGEMA)

odour; scent HWEMA
BWENDEDZO

(BGENDEDZO)

pretence; a bait HWENDEDZO
BWENJE

(BGENJE)

deep pond HWENJE
BWENZE

(BGENZE)

the back of the shoulders HWENZE
BWEREKETA

(BGEREKETA)

to speak Hwereketa; reketa; taura; -reva
BWERENGEDZA

(BGERENGEDZA)

to add together; to mix HWERENGEDZA; -werengedza
BWEVE

(BGEVE)

side (yemhuka) HWEVE; rutivi
-BWIBWINYA

(BGIBGINYA)

to shine; to glitter; glisten Bwibwi (bgibgi); hwihwi; hwihwinya
BWINGURA

(BGINGURA)

to shave clean Bwingu; -veura; -hwira
-BWIRA

(BGIRA)

to eat by throwing (small) food pieces into the mouth -HWIRA
BWIRAZUVA

(BGIRAZUVA)

a ray of sun; sunbeam maranzi; museve; muzhwari
BWIRIDZA

(BGIRIDZA)

to return, give back Hwirira
BWIRO

(BGIRO)

a grave guva
BWIZANA

(BGIZANA)

mwana we hwai hwayana; hwaiyana; nyenye; kahwai
BWONI

(BGONI)

on purpose; purposely nobwoni (nobgoni); namambune; namavune
BWOWA; BWOA

(BGOWA; BGOA)

mushroom howa; hohwa
BWUNO

(BGUNO)

of-

rinoshandiswa sezvinoita 'huno/hwuno' enz. 'huchi bwuno'

HWUNO; Huno
BWURUDZURA

(BGURUDZURA)

to repeat, do over again (an action) hwiridzira
BWUYA of-

rinoshandiswa sezvinoita huya/hwuya, 'huchi hwuya/bwuy'

hwuya, huya

BV[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Mazwi anotanga na Bv
Chishona Tsananguro Izwifanana
-BVA to com from; to move away, come out; to start from, begin -bvisa; -bvira
BVA but asi
-BVARURA to to be tear; rip parura; barura
BVENE a baboon gudo
BVI knee ibvi
-BVIDZA to be able -bvira; -gona; -kwanisa
-BVIKA; -BVIKIDZA to be possible bvikidza; -goneka; -kwanisika
-BVINZA to leak -vhinza; -donha; -dzudza
-BVIRA to be possible
BVISA remove; to take away,
BVOVORA to bore;
BVUA to paddle (canoe)
BVUBVUMARA to sit huddled up (se mu-stranger suppliant arikumirira notice) bvuwara
BVUDZI hair VHUDZI
-BVUKA to divine; guess; divination -vuka; bvukisira
BVUKISIRA to guess
BVUMA to agree; assent; acknowledge -bvumira; -bvumirana; -bvumisa; -bvumidza
BVUMBI puff-adder mvumbi
-BVUMBUKA to be worn; be easily torn

chwa[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

CHK[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

== CHW ==Chwanya

== tyu

Mazwi anotanga na W
Chishona Chingezi Enzano Mamwe mazita
Wedza milking vessels