Herero

From Wikipedia
(Redirected from VaHerero)
Jump to navigation Jump to search
Herero

Herero kana Otjiherero mutauro weBantu unowanikwa kuNamibia.

Mazwi Anotodza Shona[chinja | edit source]

 • Vatauri veHerero vanoti onanga kana olepere (leprosy) kureva maperembudzi. Omu-nangana (leper).
 • Vatauri veHerero vanoti ongue (leopard).
 • Vatauri veHerero vanoti omurimba (left-handed).
 • Vatauri veHerero vanoti omu-vare kana otyi-rambo (Lake) kureva nyanza.
 • Vatauri veHerero vanoti ou-kaiya (lack; deficiency).
 • Vatauri veHerero vanoti otyi-rondero (ladder) kureva manera.
 • Vatauri veHerero vanoti omu-runde (knave - unprincipled, dishonest or untrustworthy person). Ou-runde (knavery). Ko runde?
 • Vatauri veHerero vanoti semba (just person).
 • Vatauri veHerero vanoti ousemba (justice; justify).
 • Vatauri veHerero vanoti omurise (keeper; guard).
 • Vatauri veHerero vanoti ombanguriro kana omapanguriro kana otyipangure (judgement). Pangura (v. judge).
 • Vatauri veHerero vanoti otyina (instrument).
 • Vatauri veHerero vanoti oku-endesana (intercourse).
 • Vatauri veHerero vanoti omu-kumbire (intercessor; one who prays for another).
 • Vatauri veHerero vanoti tyanga (innoculate) kureva kubaya nhomba.
 • Vatauri veHerero vanoti huanga (infect) kureva kupomera. Vobva vati okuhuanga (infection).
 • Vatauri veHerero vanoti tumbisa (impregnate) kureva kunhumburisa.
 • Vatauri veHerero vanoti omakende (Ice; hoarfrost) kureva mazaya echando.
 • Vatauri veHerero vanoti notyipo (hurtful) kureva chinokuvadza.
 • Vatauri veHerero vanoti otyipo (harm; hurt; injury) kureva kukuvadza.
 • Vatauri veHerero vanoti otyi-karanga (empty honey-comb) kureva chizinga chisina huchi.
 • Vatauri veHerero vanoti ou-tyi (honey) kureva huchi.
 • Vatauri veHerero vanoti oru-uto (home) kureva imba.
 • Vatauri veHerero vanoti onguruve (wild hog) kureva nguruve yemusango.
 • Vatauri veHerero vanoti otyitonge kana omutumba (highland) kureva dundumadzi.
 • Vatauri veHerero vanoti omukaza kana otyikaza kana omu-sukorume (hermaphrodite) kureva munhu ane nhengorume nenhengokadzi.
 • Vatauri veHerero vanoti orupanda kana omapanda (herd) kureva danga rezvipfuyo.
 • Vatauri veHerero vanoti -tumba (heaped up) kureva murwi. Omundu omutumba (prgenant woman - literaly heaped up person).
 • Vatauri veHerero vanoti otyiuru (a large head; leader) kureva musoro muhombe. Ko majuru nanyachuru?
 • Vatauri veHerero vanoti okunyengua kana okutonda (hatred) kureva ruvengo.
 • Vatauri veHerero vanoti omaongero (harvest) kureva kukohwa. Vobva vati onga (gather).
 • Vatauri veHerero vanoti kukuta (to be hard) kureva kukukuta. Vanobva vati kukutisa (harden) nokuti oukukutu (Hardness).
 • Vatauri veHerero vanoti sekira (to lodge). Ko Seke naKaseke?
 • Vatauri veHerero vanoti nyaneka (spread out; hang-up) kureva kuyanika.
 • Vatauri veHerero vanoti turika (hang-up; hoist) kureva kuturika.
 • Vatauri veHerero vanoti oura (gut, intestines) kureva hura
 • Vatauri veHerero vanoti onyama (meat) kureva nyama.
 • Vatauri veHerero vanoti omuvi (very bad) kureva muvi.
 • Vatauri veHerero vanoti ovaenda (guests) kureva vaenzi.
 • Vatauri veHerero vanoti -tereka (cook) kureva kubika. Matereke izita remhuri.
 • Vatauri veHerero vanoti ovandu (people) kureva vanhu.
 • Vatauri veHerero vanoti mundu (person) kureva munhu.
 • Vatauri veHerero vanoti poreka (to calm; to abate).
 • Vatauri veHerero vanoti ovanatje (children) kureva vana.
 • Vatauri veHerero vanoti orutumbe (wealth; affluence) kureva hupfumi. Kadyautumbe izita remhuri.
 • Vatauri veHerero vanoti tumbara (to be abundant) kureva vana. Tumbare izita remhuri.
 • Vatauri veHerero vanoti okukara (dwelling; abode).
 • Vatauri veHerero vanoti takavara kana okutakavara (to abound, to be abundant). Dakataka (super abundance) rinoreva zvakawandisa.
 • Vatauri veHerero vanoti vara (to reckon; compute, enumerate). Vanobva vati vanoti omuvare (Accountant).
 • Vatauri veHerero vanoti otyivara kana otyivarero (enumeration).
 • Vatauri veHerero vanoti pindikisa kana tonda (affront - action or remark that causes offence) kureva chituko. Matonda izita remhuri.
 • Vatauri veHerero vanoti okukurupa, ongurupiro kana amakurupiro (old age). Gurupira izita remhuri.
 • Vatauri veHerero vanoti omunene (aged person) kureva munhu achembera.
 • Vatauri veHerero vanoti omakoapa kana okuapa (armpits) kureva hapwa.
 • Vatauri veHerero vanoti rara (asleep) kureva kurara.
 • Vatauri veHerero vanoti yama (assist) kureva kubatsira.
 • Vatauri veHerero vanoti omuyame (assistant; helper) kureva mubatsiri.
 • Vatauri veHerero vanoti pangura (assort, divide into parts).
 • Vatauri veHerero vanoti ongata (head pad for carrying loads) kureva hata.
 • Vatauri veHerero vanoti yanga kana okuyanga (balance; hold or keep steady).
 • Vatauri veHerero vanoti muzu (naked) kureva mushutu.
 • Vatauri veHerero vanoti ekunde (bean) kureva bhinzi. Makunde izita remhuri.
 • Vatauri veHerero vanoti otjiraro (bed) kureva uriri.
 • Vatauri veHerero vanoti onyuityi (bee) kureva nyuchi.
 • Vatauri veHerero vanoti puka (to wander) kureva kudzengerera.
 • Vatauri veHerero vanoti otjipuka (wild beast; wandering or roving creature) kureva mhuka yesango.
 • Vatauri veHerero vanoti otjikaro kana omukaro (bearing, conduct, behaviour) kureva chiviri.
 • Vatauri veHerero vanoti omeva kana omaruru kana ombiira (beer) kureva hwahwa. Nemaruru izita remhuri.
 • Vatauri veHerero vanoti etoto (beetle) kureva chitoto.
 • Vatauri veHerero vanoti orutenga (beginning; first time) kureva mavambo.
 • Vatauri veHerero vanoti tara (behold, observe, look at, see) kureva kutarira.
 • Vatauri veHerero vanoti rira (bemoan, cry) kureva kuchema.
 • Vatauri veHerero vanoti rumba kana rumbira (bend the bow) kureva kukunga uta. Charumbira imita remhuri.
 • Vatauri veHerero vanoti otyari (benevolence). Notyari (a benevolent person). Chari izita remhuri.
 • Vatauri veHerero vanoti horora (betray).
 • Vatauri veHerero vanoti rova (bewitch) kureva kuroya.
 • Vatauri veHerero vanoti onganga kureva n'anga.
 • Vatauri veHerero vanoti ondera (bird) kureva shiri.
 • Vatauri veHerero vanoti ruru (bitter) kureva zvinovava. Omeva omaruru (bitter water- used for beer).
 • Vatauri veHerero vanoti outa (bow) kureva uta.
 • Vatauri veHerero vanoti ouruvi (brain) kureva huropi.
 • Vatauri veHerero vanoti onguyu kana onguii (cloth, any kind of dress stuff) kureva nguo.
 • Vatauri veHerero vanoti pamue (at or in one place, together) kureva pamwe.
 • Vatauri veHerero vanoti chimue (one; one and the same) kureva chimwe.
 • Vatauri veHerero vanoti okuora (corruption) kureva huwori.
 • Vatauri veHerero vanoti otyiraro (couch) kureva sofa.
 • Vatauri veHerero vanoti ombiri (consultation; counsel) kureva kupangana.
 • Vatauri veHerero vanoti omupangure (councillor) kureva gota.
 • Vatauri veHerero vanoti vera (crazy) kureva kutwanya.
 • Vatauri veHerero vanoti uta (create, begin, found) kureva kusika kana kuvamba.
 • Vatauri veHerero vanoti omuute (creator) kureva musiki.
 • Vatauri veHerero vanoti ondyira (road, path) kureva nzira.
 • Vatauri veHerero vanoti okupangura kana omapanguriro (decision, judgement).
 • Vatauri veHerero vanoti okupiruka (defiance).
 • VaHerero vanoti piruka kana pirukira (defy, turn the front to the enemy).
 • Vatauri veHerero vanoti okukaera (deficiency) kureva kusakwana. Kaera (deficient; fall short of).
 • Vatauri veHerero vanoti turura (disburden; discharge a load) kureva kuturura.
 • Vatauri veHerero vanoti okure (far off; distant) kureva kure.
 • Vatauri veHerero vanoti kaseka (not moved away much; separated by a short distance) kureva pedyo.
 • Vatauri veHerero vanoti rota (dream) kureva kurota. Vobva vati omurote (dreamer) kureva muroti.
 • Vatauri veHerero vanoti nua (to drink) kureva kunwa.
 • Vatauri veHerero vanoti ongoma (drum) kureva ngoma.
 • Vatauri veHerero vanoti otyizenge (dullness, slowness) kureva zengeya.
 • Vatauri veHerero vanoti omaturiro (house) kureva pamba.
 • Vatauri veHerero vanoti ongarangombe (eland) kureva mhofu.
 • Vatauri veHerero vanoti okurua (battle, fighting) kureva kurwa hondo. Rua (fight) curera kurwa
 • Vatauri veHerero vanoti omaura (entrails, bowels) kureva hura.
 • Vatauri veHerero vanoti otyitiro (epidemic) kureva chirwere chaparira.
 • Vatauri veHerero vanoti sekasana (to be equal) kureva zvakaenzana.
 • Vatauri veHerero vanoti rongera kana rongerisa (equip).
 • Vatauri veHerero vanoti omburu (eruption of pimples) kureva mburwa.
 • Vatauri veHerero vanoti orukoze (falcon; hawk).
 • Vatauri veHerero vanoti oku-ua (to fall) kureva kuwa.
 • Vatauri veHerero vanoti ondyara (famine) kureva nzara.
 • Vatauri veHerero vanoti tate (my father) kureva baba.
 • Vatauri veHerero vanoti ria (eat) kureva kudya.
 • Vatauri veHerero vanoti ouvi (badness, evil) kureva chivi. Omundu omuvi (bad person).
 • Vatauri veHerero vanoti orutanga (fertile; productive).
 • Vatauri veHerero vanoti teka (draw water) kureva kuteka mvura.
 • Vatauri veHerero vanoti ondyandja (finch).
 • Vatauri veHerero vanoti zikama (to be fixed) kureva kudzikama.
 • Vatauri veHerero vanoti -tenga (first) kureva chekutanga. Omutenga (a first one; foremost one).
 • Vatauri veHerero vanoti otyikanga (sediment of melted tallow) kureva madzikinyira emanda yakanyunguditswa. Ko Chikanga?
 • Vatauri veHerero vanoti kura (grown) kureva kukura.
 • Vatauri veHerero vanoti otyihakua (guesswork) kureva fembera-fembera.

Mamwe Mazwi[chinja | edit source]

 • Vatauri veHerero vanoti ombapira (letter) kureva tsamba.
 • Vatauri veHerero vanoti tyituka (metamorphose) kureva kushanduka.
 • Vatauri veHerero vanoti oku-tyituka (metamorphisis) kureva kushanduka.


[1] [2]

 1. https://books.google.ca/books?id=cUg0AQAAMAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 2. http://ufdc.ufl.edu/UF00072642/00001/373x