Muroyi

From Wikipedia
(Redirected from Kuroya)
Jump to navigation Jump to search

Muroyi munhu anofungirwa kunzi anoshandisa masimba akaipa kana mushonga wakaipa kuti: abudirire, atonge vamwe kana kukuvadza vamwe. Muroyi angava murume kana mukadzi. Mutsika zhinji zvinofungirwa kuti varoyi vanofamba vachiita mabasa avo munguva dzehusiku. Pasichigare huroyi hwakanga hwusinga shandisirirwi vanhu vese-vese. Hwaishandiswa nguva yehondo kukuvadza mhandu. Muenzaniso unowanikwa mubhuku rinonzi Kutonhodzwa kwaChauruka. (kana paine vachiri kutondera nyaya iyi ngava tibatsirewo nekuwedzerera dzinde iri).

 • Hwanga (medicines used for evil purposes) mishonga inoshandiswa nenzira yakaipa inokuvadza vamwe.
 • Mhandu (hostile person, enemy, person of a disordered mind) zvichireva muvengi kana mudzivisi.

Tsika[chinja | edit source]

 • Kusatenda huroyi
 • Muroyi royera kuri kuti vavakidzani vagokupupurira.
 • Akaroyiwa neakafa.
 • Munhu uyu haabvaruri magumbeze - kutaura kuti haarare mumagumbeze acho nokuti anenge achinoroya husiku.

Hunobvepi Huroyi[chinja | edit source]

Huroyi hunonzi hunouya nenzira dzakatsaukana.

 • Humwe huroyi hunonzi ndehwemadzinza hunotambidzanwa kubva kuvakuru vedzindza rimwe nemunhu ari kuhupihwa. Mumwe mwanasikana anokwanisa kunge akagamuchidzwa huroyi kubva kumadzitete kana madzimbuya. Pane kutaura kunoti izvi zvinonyanya kutangira kuhope kwaanoedzwa nevaroyi kuti vaone kuti ane moyo ungatambira huipi hwacho here.
 • Vamwe ndivo vanoita huroyi hwekutsvaga vega vaine zvinangwa nezvikonzero zvakasiyana. Vamwe vanodaro nokuda kweshanje; kuda kutonga, kana kuda kupfuma.

Tsumo[chinja | edit source]

 • Gona haribati pasina rimwe.

Mitauro yeBantu[chinja | edit source]

 • VaHaya vanoti omulogi (witch) kureva muroyi. VaLenje vanoti lowa (bewitch, put a spell on, destroy by magic) kureva kuroya. VaFwe vanoti kurowa kureva kuroya.
 • VaYao vanoti usawi (n. witchcraft) kureva huroyi. VaZigula vanoti usawi (n. witchcraft, sorcery, magic, hex, witch's ritual objects) kureva huroyi.
 • VaDigo neVaGiryama vanoti utsai (n. witchcraft) kureva huroyi. VaDigo vanoti mtsai (n. witch) kureva muroyi.
 • MaZulu vanoti lumba (1. Do wonders; perform conjuring tricks; make inventions; 2. Indulge in occult practices; practise witchcraft)
 • Kinande vanoti erilenga, kurengerera. Mamwe mazwi: omúléngere (bewitchment). omúlengere (the way to cast out bad luck). VaGungu vanoti kulenga (v. curse, bewitch) kureva kuroya.