Chiviri

Kubva Wikipedia
  • Chiviri kana Chiviriviri (two-some) apa kureva zvinhu kana vanhu vari kufambidzana vari vaviri.
  • Chiviri cheMunhu (1. Bearing; 2. demeanour; 3. deportment) Famba chiviri chinyoro: walk humbly, unostentatiously.


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.