Mombe

From Wikipedia
(Redirected from N'ombe)
Jump to navigation Jump to search
France Lozère Aubrac 02.jpg

Mombe kana kuti n'ombe (cattle in English) imhuka inopfuwiiwa pamusha. Mombe dzinochengeterwa nyama, kurima, kutakura mutoro, mukaka, dehwe nzvimwewo. Debwe ren'ombe rinokakisa ngoma, rinorukiswa makashu kana kuwaridzwa pokugara. Kareko raigadziriswa sengende dzokusengesa zviyo kana nyama. MuZimbabwe nemuAfrica yose n'ombe ndibwo vufumi bwunokosheswa zvakanyanya zvikuru sei kumaruwa. Mombe dzinoshandiswa pakuripa roora vuye pamabiko nezvirango zvakasiyana-siyana. Mugore ra 2008 vanhu vazhinji vomuZimbabwe vakashandisa n'ombe semari pakutenga midziyo napakuripa ngava dzakasiyana-siyana kushonganisira dzidzo kuzvikoro. Vazhinji ndivo vakatenga nharembozha dzavo nen'ombe.

MuZimbabwe mune mhando dzemombe dzinoti: Hard Mashona; Ntuli; Afrikander; Jersey; Friesland; Hereford nedzimwewo. N'ombe dzinowanikwa muruvara ruchena, rushava, rupfumbu, rutema kana gwesadzaremhunga kuchitivo dzimwe dzinoita makwanda.

Mupanda(a way of grouping shona words)[chinja | edit source]

Inzwi rekuti (mombe) rinowanikwa mumupanda 9 ne 10(the word mombe is found in mupanda 9 ne 10) nekuti mupanda 10 unotsanangura mhuka uyezve izwi iri riniwanikwa mumupanda uyuzve nekuti rine sungawirirano -dzi( i.e kana mombe iri iri imwe chete tinoti mombe iyi kana dzawanda tinoti mombe idzi) uyezve enderano yeuwandu neushoma.

Kuziva Mombe[chinja | edit source]

 • Mwana wemombe unonzi mhuru.
 • Mombe kana dzawanda dzinonzi n'ombe
 • Mufudzi, mujombo kana murisi (herdsman).
 • Mombe ine nyanga dzataririsa pasi dzinozunguzika inonzi ngwere.
 • Mombe isina nyanga inonzi njuma/nzuma
 • Horeka (Beast (mombe) with horns curved like those of a buffalo) apa kureva mombe ine nyanga dzakakombamira mukati sedzenyati. Nehoreka rikagova zita remunhu.
 • Mombe isina nyanga inonzi dhube, njuma, nzuma kana dzunzu. Polled livestock kuEnglish.
 • Tsiru, shopwa kana mhorombe imombe hadzi isati yabereka.
 • Mhou imombe hadzi yakambobereka.
 • Mombe ine mimba inonzi ine zamu kana kuti ine bere.
 • Nzombe, nzombe, gwaimani kana kuti dhonza imombe hono yakapingudzwa kuti ikwanise kushanda basa rekurima. KuChiNdau vanoti kabi; kuKalanga voti ngabe.
 • Bhuru, handira, hando kana kuti ngunzi imomberume isina kuchekwa inokwanisa kuberekesa.
 • Mhandamba (Cow or ox with wide-spreading horns) apa kureva mombe ine nyanga dzakapandambara kana kutambarara kuenda kumativi ekunze.
 • Ramba in'ombe hadzi isingabereki.
 • Han'a in'ombe honho inofungiudzigwa kuti haigoni kuberesa.
 • Dore in'ombe yakwegurisa.
 • Mombe inotumika kwazvo pakurima ichiwanzosungwa mberi kurutivi gwerudyi inohwi forosi. Haiwanzorobwi netyava pakuchaira, inongovudzwa nemhetegwa, muridzo kana hwi chairo rokubwereketa.
 • Mhandamatsipa (act of pushing neck e.g. bull pushing opponent by neck) zvichireva kusairana nemutsipa kwemombe dziri kutungana.
 • Gokoro (Place where both slat and water are sought by animals) apa kureva nzvimbo inowanikwa mvura panevhu rine munyu.
 • Mukaro (nose rope, ridge)
 • Musasa kana sasa (a troop of cattle) danga remombe zhinji dziri.

Kusunura[chinja | edit source]

Kusunura kana kudzuna (to castrate) zvinoreva kucheka machende emhuka hono kuti isakwanisa kubereka. Mombe nembwa dzinosunurwa kuti dzirege kubereka. Mombe kana ichinge yakusunurwa kana kuti kuchekwa inonzi dhonza, ngavi kana kuti jong'osi. Mhuka dzinosunurwa senzira yokusarudza handira dzine rudzi rwakanaka.


Ndove[chinja | edit source]

Tsvina yemombe inonzi ndove inoshandiswa kuita manyowa anowarikwa mumunda. Vamwe vanoti zviya kana yawoma vanoipisa muchoto vachibika mudzimba.

 • Dembwe chiro chinenge madzihwa chinoonekwa mundove yemombe. Dembwe rinoonekwawo mutsvina yemunhu.

Zvimwevo pamusoro pen'ombe[chinja | edit source]

 • Kana mombe dzakaungana dzakawanda zvakanyanya boka remombe iri rinonzi gumbi. Vamwe vatauri vanoti fanzwa.
 • Chitsamatore izita remhuri rinopiwa uyo anopingudza mombe dzava matore dzachembera. Pano kutsa (breaking, taming, training an animal) zvinoreva kupingudza kuti mombe ikwanise kushandika nayo isinga pengereke.
 • Kuhwihwinya (to shine, glitter, glisten - especially of ox in good health).

Zvinoshandika neMombe[chinja | edit source]

Tsumo[chinja | edit source]

 • Ikama wakaringe zhira mombe yokuronzerwa.
 • Chinokura usipo imombe munda unokura nokuvandurirwa.
 • Mombe yetsiru manhenda waikama.
 • Nhaka mbuya ndeyemombe, yemunhu inozvionera.
 • Kuteerera mombe nhore kunofa ino muchiti. While nursing an old cow there dies one which is strong.
 • Mombe yenzenzi sungira. A newly arrived ox should be tied up.
 • Mombe yenjeni gara wakasungira. An ox that is strange to the place you tie up.
 • Mombe chena inoparira pavete nhema. The white ox reveals the place where the black one is lying.
 • Nzombe huru yakabva mukurerwa. (Great people are raised up by other people).

Mitauro yeBantu[chinja | edit source]

 • Izwi rokuti nala (adj. - red brown markings on an ox) rinotaurwa kuKalanga kureva mavara matsvuku ari pamombe. Zvichida izwi iri rinotodzanaa nokuti Nhara?
 • VaSwahili neVaDigo vanoti mtamba (heifer) kureva tsiru.
 • Mururimi rweHerero vanotaura izwi rokuti ongombe (n. cattle, ox, cow).
 • Mururimi rweHerero vanotaura izwi rokuti omurise (n. cattle herd) kureva mufudzi wemombe.