Roora

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Roora (rovora muChiKaranga) muripo unobviswa nomunhurume kana achinge avekuda kugara nomunhukadzi. Roora izwi rinoshandiswa zvikuru muChivanhu chechiZezuru. Rinowanikwawo mumarudzi mazhinji echiShona akaita seChiKaranga (Rovora) kana ChiManyika. Roora rine zvikamu zvakawanda zvinosanganisira Makandinzwanaani, Matekenyandebvu, Kunonga, Kupinda mumusha uye Rusambo. Pane zvimwe zvakawanda zvinobviswa zvichienda nekuti vanhu ndeverudzi rwupi. Roora ndiyo nzira yaVaShona yekubatanidza mhuri mbiri zviripamutemo kupfurikidza newanano. Roora inzira yevakuwasha, yavanotenda nayo madzitezvara avo nekuvaberekera mudzimai. Vashona vanoti ukama igasva hwunozadzikiswa nekudya, naizvozvo, hukama pakati pemhuri mbiri idzi hunototangwa nekudya pamwechete. Semuenzaniso - Kana iri mhuri yekwaChinyati yanoroora KwaChinyuku, inotarirwa kutakura zvidyiwa zvakasiyana siyana nezvimwewo zvekuti mhuri yekwaChinyuku igosara ichishandisa pamusha. Madzitezvara anosanotumira vakuwasha rugwaro rwunotaridza mhando yezvitakurwa (groceries) izvi. Muenzaniso wezvitakurwa unosanganisira chingwa, munyu, tsvigiri, sipo, masamba, nyama, zvinwiwa, mukaka nezvimwewo. Mhuri mbiri idzi dzinoungana pamabiko, uri mutambo wekuroodza mwanasikana.

Mazuvan nekuda kwehudyire, zvakuonekwa sekunge roora kana kuti mari dzinobviswa nemukoma ada musikana semari yekutanga mabhindauko, kana kuti dzemabhisimisi. Vabereki vazhinji vava kuda kupfuuma pakubvisirwa roora pane kuti pange pachivakwa ukama. Hazvitarisirwe pararamo yedu kuti zvinge zvakadai asi kuti iyi roora iwanikwe iri chikamu chekuvaka hukama pane vadanana.


Zvikamu Zveroora[chinja | edit source]

Roora rinogona kuiswa muzvikamu zvinoita zvitanhatu.

Zvidoko/Zvibinge[chinja | edit source]

Kureva zviripwa zvidokodoko zvakaita se ndiro, makandinzwa nani, vhuramuromo, kunonga, kupinda mumusha, mhwanya musha/ Pwanyaruzhohwa (dhameji), matekenyandebvu, nezviripwa ripwa.

Zva Mai[chinja | edit source]

Izvo zvinobvisirwa amai, semafukidza dumbu, nemombe yeumai. Zvipfeko zvamai zvinobatanidzwavo ipapa. ndiyani anochengeta mombe yeumai

Rusambo/Rugaba/Matsvagirano[chinja | edit source]

Muripo wainzi makarekare mukomana abvise apo anenge aisa rusambo rwake pamusikana waanenge ave kuroora. Rusambo (kana kuti sambo or Shambo) runorukwa zvakanakisa nehuswa hunyoro rwoshandiswa seshongedzo yekuisa mumaoko kana makumbo (zvingangofanana nema bracelet kana mabangle nhasi uno) zvino mukomana aizorupa kumusikana kuratidza kuti ndewake saka pakuroora airipiswa mbudzi imwe chete kana mbiri dzekuisa rusambo rwake pamwana wevaridzi. Ndopakabva zita rekuti Rusambo.

Rwaive rwuri muchikamu chezvidoko zvekuroora. Munhu haaibvumidzwa kutora mukadzi kana asina kubvisa rusambo uye haana waaibvunza kana aizowana mukadzi atorwa nemumwe kana asina kurubvisa, nekudaro Rusambo rwaive rwuchifanirwa kuve nemuripo wakaderera zvikuru nekuti hazvaiita kuti munhu aroora ozokundikana kurwubhadhara. Rusambo rwaionekwa zvakare sechiratidzo chokuti vabereki vemusikana havadi kuti mwana wavo aroorwe nemunhu arikumuda, kana kuti vanhu vanokara zvikurusa, vaingodeedzera kuti paRusambo vari kuda mombe imwe kana mbiri zvinova zvaitaridza kuti varikuomesa nekuti havadi kana kuti varikuda kutopfumira ipapo. Mazuva ano, rusambo urwu, munzvimbo zhinji rwavakubhadharwa iri mari chaiyo.


Danga[chinja | edit source]

Kureva zvipfuwo zvinobviswa , ruzhinji imombe, asi mazuvano vamwe vava kureva danga riri mumari, vozoda mombe imwe kana mbiri dzinonzi "dzinotsika" kureva mombe chaidzo mhenyu.

Majasi[chinja | edit source]

Kureva zvipfeko zvinotengerwa vabereki vomukadzi. Makare kare, amai vaitengerwa gumbeze chete, nezvinhu zvakaita sebadza, nguwo yenhembe, ne chipfuko chekucheresa mvura. Izvi zvakazoshanduka zvodaidzira zvipfeko zvamazuvano, gumbeze, nezvimwe. Majasi anoendeswa ne munyayi ari mu"butiro" kureva beki kana bhokisi , iro rinova chikamu chemajasi.

Maitiro enharaunda dzakasiyana-siyana panyaya dzeroora[chinja | edit source]

Kune dzimwe nzvimbo, kune zvimwe zvirango zvinobviswa mushure meroora rataurwa pamusoro apo. Kune mombe yechimanda , yaiurawa kuti idyiwe vanhu vachipemberera kuti mukunda abata pamuviri. Mazuvano vabereki vazhinji vava kungotema mombe yechimanda pamwe chete neroora.

Kunoitawo kamwe kamari kanoripwa kana mukuwasha ari kuda kukumbira mvumo yokuita muchato; iyi imari diki.

Nzira Dzekuroora[chinja | edit source]

Shoko rokuti kutizira (Elope kuChirungu) rinotaura apo mwanasikana anotiza pamusha pevabereki achienda kumurume asina kumuroora pamberi pevabereki vake. Kazhinji musikana anotizira anenge abata pamuviri pasina roora rakaripwa. Kana zvadayi vaviri ava vanonzi vakatizisana kana kuti mukomana akatizisa kana kutizirwa zvichibva pakuti ndiyani akavamba mhaka yacho. Vamwe vanoti kutizisa mukumbo. izvi zvinowanzoitwa panguva dzousiku apo musikana anotiza mumba oenda kwomukomana. Mune chivanhu chedu, atete vemusikana vanenge vachiziva kwaenda muzukuru wavo izvo variwo vanenge vachiziva mukomana womuzukuru wavo.

Kukupura (send wife back to her family in a failed marriage) apa kureva kupa mukadzi gupuro rinoti ndakuramba chidzokera kumusha kwako. Chikomba (bride groom, suitor, boyfriend).

External links[chinja | edit source]