Elip

Kubva Wikipedia

Elip mutauro unowanikwa kuCameroon.

Mutauro weElip unoshandisa mavara eAlphabet atisingashandise kuShona kana kuEnglish, asi tikanyatsotarisisa tinowana mashoko ane chitsama anotodzana neChiShona. Somuenzaniso vara riri kuElip rinonzi ɔ̀ rinoverengwa sekunge o.

Mazwi Anotodza Shona[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

 • VaElip vanoti mʊ̀≠ⁿdʊ̥ kana bà≠ⁿdʊ̥ (n. person) kureva munhu kana vanhu.
 • Elip vanoti bàbà kana sʲé (n. father) kureva baba. IsiZulu vanoti uyise kureva baba.
 • Elip vanoti bú≠dád (n. three) kureva tatu. Mamwe mazwi bú≠dán (n. five) kureva shanu.
 • Elip vanoti bù≠sʲó (n. face, in front of, before) kureva chiso.
 • Elip vanoti bʊ̀≠ɲàm (n. animal) kureva mhuka. Fananidzai nokuti nyama?
 • Elip vanoti gì≠bín (n. dance) kureva kudzana. Mamwe mazwi: gù≠bín–è (v. dance). Chewa vanoti kuvina.
 • Elip vanoti gì≠béⁿd (n. shoulder) kureva bendekete.
 • Elip vanoti gì≠lòg–ì (n. witchcraft) kureva huroyi.
 • Elip vanoti gɪ̀≠dɔ̀ŋ (n. village, clan, country, ethnic area) kureva musha kana nyika. Fanaidzai chirevo - Rooranai vematongo.
 • Elip vanoti gʊ̀≠bà (v. be) kureva kuva.
 • Elip vanoti gʊ̀≠dál (v. line up planks for a shelf) kugadzira dara.
 • Elip vanoti gʊ̀≠gʷ–à (v. fall, be wrong) kureva kuwa.
 • Elip vanoti gʊ̀≠gʊ́s–à (v. accumulate, pile up) kureva kukutsa.
 • Elip vanoti gʷ≠ɔ̌ŋ (n. write) kureva kunyora.
 • Elip vanoti ì≠mòs–ʲé (n. unique, only) kureva cherudzi rwacho chega. Fananidzai nokuti motsi.
 • Elip vanoti m≠bʷá (n. dog) kureva imbwa.
 • Elip vanoti m≠pʰɛ́m (n. lime extracted from the earth for coating. Always white) kureva mhembe?. Kureva paudha chena inocherwa.
 • Elip vanoti na (conj. and, with) kureva na.
 • Elip vanoti nì≠gùlì̥ (n. family) kureva mhuri.
 • Elip vanoti nì≠hùm (n. pregnancy) kureva nhumbu.
 • Elip vanoti nɪ̀≠básʲá (n. twin) kureva batya.
 • Elip vanoti nɪ̀≠dám (n. cheek) kureva matama.
 • Elip vanoti nù≠bí (n. excrement) kureva mavi.
 • Elip vanoti nʊ̀≠dáŋ (n. herd of cattle or sheep) kureva danga remombe kana danga rehwayi.
 • Elip vanoti ɲ≠ɲɔ́g (n. snake) kureva nyoka.
 • Elip vanoti ŋ≠ŋìl (n. path) kureva nzira.
 • Elip vanoti ò≠fùŋ (n. Chief) kureva Ishe. Chewa vanoti mfumu.
 • Elip vanoti ò≠gʷíɲí̥ (n. firewood) kureva huni.
 • Elip vanoti ò≠lóg–í (n. fisherman) kureva muredzi. Kune mazita anonzi Marowa, Murowa.
 • Elip vanoti ɔ̀m≠bɔ́g̥ (n. arm, hand) kureva ruwoko.
 • Elip vanoti ùŋ≠éb̥–ì̥ (n. thief) kureva mbavha.

Mamwe Mazwi[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

 • Elip vanoti bú≠mòmì (n. one) kureva posi. Mamwe mazwi: bú≠níhì (n. four) kureva ina.
 • Elip vanoti bʊ̀≠gàg–à (n. force) kureva fosi.
 • Elip vanoti è≠sèᵐb–ì (n. porter) kureva musengi. Mamwe mazwi: gɪ̀≠bàlà (n. road) kureva nzira.
 • Elip vanoti fǔːm (n. white) kureva chena.
 • Elip vanoti gì≠dódê (n. chamber port) chibato chekuitira tsvina.
 • Elip vanoti gì≠gʷìd̥1 (n. garbage, rubbish) kureva marara.
 • Elip vanoti gù≠nèɲ–è1 (v. abound, flood) kureva kuwanda.
 • Elip vanoti gʷ≠ɔ̀s–à (n. perspire, sweat) kureva kudikitira.
 • Elip vanoti ì≠nòɲì (n. bird) kureva shiri. Ndebele vanoti inyoni.
 • Elip vanoti ɪ̀≠jâ (n. mother, aunt) kureva amai.
 • Elip vanoti ɪ̀≠lálá (n. cooking pot (earthenware)) kureva hari.
 • Elip vanoti ì≠bèⁿgé (n. bell) kureva bhera.
 • Elip vanoti jà≠àl–à (n. treason) kureva kupandukira hurumende.
 • Elip vanoti jò≠óg̥ì̥ (n. fire) kureva moto.
 • Elip vanoti m≠pʰɛ̀ⁿd1 (n. testicles) kureva machende.
 • Elip vanoti m≠pʰóɲ–ê (n. resemblance) kureva kufanana.
 • Elip vanoti nʊ̀≠bám (n. gun) kureva pfuti. Ndebele vanoti isibhamu.
 • Elip vanoti ù≠sùg-sùgè (adj. be yellow, reddish) kureva hutsvuku.