Motsi

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
1

Motsi bodzi kana kuti Chiposhi kana kuti Chimwe iri ivara rehuwandu, chiperengo chehuwandu, uyewo izita rechiperengo chinomirira huwandu uhu. Chinomirira huwandu hwechinhu chimwe chete. Motsi kana kuti chiposhi zvinorevawo pfungwa yokuva chikamu chimwe kubva muhumwe hunobva mumubatanidzwa hwezvinhu. So muenzaniso, chidimbu chemutsara chakareba nechikamu chimwe chehubatanidzwa hwehurebu (chezvikamu zvehurebu).

Muzvidzidzo zveMasvomhu, chiperengo chehuwandu ichi chinomirirawo zvinotevera:

  • Pachinyakare, ichi chiperengo chohuwandu (ordinal number) chokutanga, kunyangwe zvazvo mazuvano maitiro anogamuchirwa noruzhinji ndeokushandisa chiperengo chehuwandu chinomirira kusavapo kwezvinhu, 0, saicho chiperengo chokutanga.


Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

  • Pazuva rechimotsi vana vechikoro vanoratidzwa dzimba dzekugara.
  • Kabodzi, zvinoreva kuita kamwe -once.
  • Nhangande zvinoreva chinhu chimwe chiri chenga, ringava shizha kana vhudzi kana dombo.
  • -dzamuka (Be, or be able to be, removed in one piece - e.g. sadza, clay, mamera manyoro).
  • Kudzamura (Take nearly all - especially loose objects). Zvichireva kukarura kana kusimura. Ndodzamura nzungu dziri murusero: I am going to take nearly all the nuts in the winnowing basket.
  • Mazwi anoti motsi; posi, poshi haasiwo anoshandiswa pakutaura huwandu hwezvinhu. Aya mazwi anoshandiswa pakurava sokuti: poshi, piri; tatu; ina; shanu; zvichingodaro.

Zviri Mberi[chinja | edit source]

Chivakamberi cheEnglish chinoti proto chingaturikirwa sei? Proto zvinoreva first, foremost, earliest form of

Prototype rinokwanisa kunzi mhando yechiposhi kana mhando yechimotsi kana motsi wemhando.