Chidhwe'e

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Chidhwe'e (chinonyorwa sokuti: Dwe'e, jwe'e, uye djoue - kuChifurenji) mutauro we Chibantu unowanikwa kuKameruni, unotaurwa ne Vadhwe'e (vanozviti Badwe'e, Bajwe'e kana futi zve Badjoue kuChifurenji). Mutauro wavo mutauronyina we Chikoonzime, pamwechete ne Vanzime.

Horokodzwa huru[chinja | edit source]

Mashoko anotodza Chishona[chinja | edit source]

 • Badwe vanoti amʉrʉm (of man) kureva chevarume.
 • Badwe vanoti ba, moba, biba kana mimba (n. two) kureva mbiri. Fananidzai nokuti barika?
 • Badwe vanoti Banto (n. clan) kureva dzinza.
 • Badwe vanoti bɨnâ, mona kana mɨnâ (n. four) kureva zvina.
 • Badwe vanoti bɨtɛn (n. five) kureva shanu.
 • Badwe vanoti bol (v. rot) kureva kuwora.
 • Badwe vanoti voʼ (n. elephant) kureva nzou.
 • Badwe vanoti kan (n. fable) kureva ngano.
 • Badwe vanoti kul (tribe; race) kureva rudzi. Fananidzai nokuti guru.
 • Badwe vanoti kur (n. thousand) kureva chiuru.
 • Badwe vanoti kʉʼrʉ (old, aged).
 • Badwe vanoti lɛa (v. say, tell, mention, talk, state). Fananidzai nokuti kureva.
 • Badwe vanoti lɛba (n. conversations; discussions; dialogues) kureva marevo.
 • Badwe vanoti murum (n. man) kureva murume.
 • Badwe vanoti mwan (n. child) kureva mwana.
 • Badwe vanoti myɛn (n. light) kureva mwenje.
 • Badwe vanoti ngoman (n. powder holder). Kune zita rinonzi Ngomani.
 • Badwe vanoti nguno (n. abandoned house) kureva dongo.
 • Badwe vanoti ngwar (n. one, unique).
 • Badwe vanoti njɛa (v. sing, chant) kureva kuimba.
 • Badwe vanoti njaʼa kana njaʼa si (n. layer).
 • Badwe vanoti njoma (n. caregiver).
 • Badwe vanoti njim (n. singer) kureva muimbi.
 • Badwe vanoti nkom (n. drum) kureva ngoma.
 • Badwe vanoti nyan (ideophone for severe) inyaudzosingwi inodudza kunyanya.
 • Badwe vanoti pala (n. master) kureva tenzi.
 • Badwe vanoti pala bɨsyɛɛ (n. foreman) kureva foromani.
 • Badwe vanoti pɛn (n. brown) kureva bhurauni.
 • Badwe vanoti pɛ̀ha (n. resurrection) kumika kuvafi.
 • Badwe vanoti pɛha (choice; selection) kureva kusarudza.
 • Badwe vanoti pira (ideophone - all dead) inyaudzosingwi inodudza zvose zvafa].
 • Badwe vanoti pupu (n. flour, meal, farina) kureva hupfu.
 • Badwe vanoti si (below, underneath, down, at the bottom) kureva pasi.

Mamwe mashoko[chinja | edit source]

 • Badwe vanoti bene (n. base, grounding, bedrock, foundation, basis).
 • Badwe vanoti bɨliʼ (n. héritage) kureva rifa.
 • Badwe vanoti bɨnɨnɨ (large; big ) kureva hombe.
 • Badwe vanoti bwah (n. earth, land, ground, soil) kureva pasi.
 • Badwe vanoti tobo (n. six) kureva nhanhatu.
 • Badwe vanoti toora (n. review, criticism, censure).
 • Badwe vanoti Zyɛm (n. God) kureva Mwari.
 • Badwe vanoti zima (n. soldier, serviceman, professional soldeir) kureva musoja.
 • Badwe vanoti gono (n. scab from a wound that is on the mend).
 • Badwe vanoti jaale (n. swagger; vanity).
 • Badwe vanoti jim (n. singing , song, melody, vocal).
 • Badwe vanoti komo (n. captive) kureva musungwa.
 • Badwe vanoti kum (n. owner, proprieter, landlord, possesor) kureva mwene.
 • Badwe vanoti lal (n. territory; country 2 people).
 • Badwe vanoti mbaʼra (n. joint together).
 • Badwe vanoti mbil (n. owner; holder).
 • Badwe vanoti mboʼla (n. witness, testimony, evidence).
 • Badwe vanoti mpaʼra (n. couple; pair, association).
 • Badwe vanoti mpal (n. ally).
 • Badwe vanoti mpil (n. coal) kureva marasha.
 • Badwe vanoti mpoʼ (n. eternal, everlasting. perpetual).
 • Badwe vanoti mpoŋ (n. seed) kureva mbeu.
 • Badwe vanoti mpònò (n. negative judgment).
 • Badwe vanoti mpum (n. white race) kureva Rudzi rweVarungu.
 • Badwe vanoti ndum (n. thunder) kureva mabhanan'ana.
 • Badwe vanoti nkɔra (n. région; district) kureva dunhu.
 • Badwe vanoti pur (n. oppression; persecution).
 • Duramazwi reBadwe rinowanikwa pa webonary.org.