Dunhu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Shoko rokuti dunhu (region in English) rinoreva ndima kana kuti chikamu chenyika chiri kutaurwa nezvacho.

Muenzaniso:

Wadhi zvinoreva chikamu chedunhu diki kana - ward district.