Dunhu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Shoko rokuti dunhu (region in English) rinoreva ndima kana kuti chikamu chenyika chiri kutaurwa nezvacho.

Dunhu (Open veld especially on a slope).

Muenzaniso:

Chikwata zvinoreva wadhi kana chikamu chedunhu diki - ward of a district.