Dunhu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Shoko rokuti dunhu (region in English) rinoreva ndima kana kuti chikamu chenyika chiri kutaurwa nezvacho.

Muenzaniso:

Chikwata zvinoreva chikamu chedunhu kana - ward district.