Chidaviro cheVashona

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Munhu arikungo zvinamatirawo zvake.
Vambo
Chidaviro cheVakalanga, Vakalanga, Vashona, Umambo hweMutapa, Umambo hweZimbabwe, Mapungubwe,
Vanonamata Mwari
Mamwe Mazita aMwari
Tenzi - Musiki - Nyadenga - Mambo - Dzivaguru - Musikavanhu - Musikazvese
Chikereke Shrines; Njerere shrine
Tsika Chisi - Vadzimu - Shave - Nyikadzimu - Dzivaguru - Mhondoro - Mitupo - Ngozi
Ruambangano Hweva - Mwedzi
Zvitendo
Maonero eNyika
Zvichadenga - Ruambangano -
Chirevo chehupenyu
Hupenyu - Rufu - Rudo - Chinagngwa - Kurarama - Mweya - Shavi - Hushamwari - Hunhu
Matanho eHupenyu
Kuzvara - Wanano - Mhuri - Rufu - Nyikadzimu
Rugare
Namata - Zororo -
Pfungwa
Moyo - Mufaro - Njere - Uchenjeri - Kuvimba -
Uzivi
Tsumo - Madimikira - Nhetembo

Chidaviro cheVashona (Chirungu: Shona "traditional" religion) kana Rudaviro rweVashona Vashona vanonamata kuna Mwari.

Mwari[chinja | edit source]

Mwari (Chivhenda: Nwali, Chikalanga: Mwali) kana N'wari (mukusiyana kwemutauronyina) ndiye ano anamatwa muChidaviro cheVashona. Vashona vanotenda kuti Mwari ndiMwari vane rudo, Mwari vane moyo munyoro, Mwari vakanaka uye Mwari vane rupo pakati pezvimwe zvinhu.[1]

Mamwe mazita aMwari:[2][chinja | edit source]

Chisi[chinja | edit source]

Zuva reChisi (mazuvano): China (Chirungu: Thursday), asi rinogona kuitwa pazuva rinokwanisa nevanhu, vamwe vanoita Chisi musi weMugovera (Chirungu: Saturday).

Chisi izuva rimwe revhiki 'rezororo' kana sabata reMashona, vanhu havashande, kana kurima minda yavo. Hapana basa rinoitwa pamusi weChisi.[3][4] Zuva rakatarwa muvhiki, mwedzi kana gore pane iro basa kunyanya muminda raisafanira kuitwa. Yakatumidzwa zvakare Mahakurimwe zvichireva kuti hapana basa muminda raifanira kuitwa pazuva iri.[4]

Chinangwa cheChisi chaive kuti vanhu vakudze madzitateguru aivapa mvura nezvimwe zvinhu. Pamusoro pezvo chaive chemukati memagariro murau wenguva uye raive zuva rechezvekunamata nekuti vanhu vaitora nguva iyi kuti vakudze Mwari futi. Pazuva rechisi vanhu vaikwanisa kuita zvimwe zvinhu nemabasa avanga "vasina nguva" yekuita muvhiki. Kazhinji, yaive nguva yekuzorora, vanhu vaisa fanhira kushanda nenyaya, uye kunywangwe vanhu vaisa namata vaikwanisa kushandisa zuva iri kutonga nguva yavo kuti vaite zvinhu zvakaita se:[4]

 • Kugadzirisa imba (huswa hwedenga remba)
 • Kutsvaira madzimba (musuwo unotsvairwa mazuva ese)
 • Kuwacha nezvimwe wo
 • Kuenda kunoona/kushanyira hama
 • Kutandara nevamwe kana munhu aishanda mazuva ese
 • Kuenda kunoona chirema/murapi
 • Kuita svikiro

Nguva manejimendi haina kusiirwa kune vanhu. Chiremera chepakati chaive nevamwe vatauri pamusoro pekuti vanhu vangashandisa sei nguva. Sosaiti pane kuzvisarudzira zvakakosha. Izvi zvaifanirwa kurukwa muchitendero chevanhu kuti vanhu varemekedze mirairo yechisi.[4]

Rudaviro[chinja | edit source]

Vadzimu[chinja | edit source]

Vadzimu vane zvekuita nedzinza remhuri, (vakafa, varipo uye neveramangwana) dzaive mweya yemhuri. Muchinyakare Vashona vaisasvika kuna Mwari zvakananga vaishandisa Vadzimu wavo (madzitateguru akafa uye vanoenda kuna Mwari vakamiririra semweya). Vadzimu vaimwe mweya wakanaka.[3][5] Minato pamuso pezvinhu zvavaida zvaibva kuna Vadzimu (madzitateguru), zvoenda kumweya yeMhondoro, zvozoenda kuna Mwari.[3]

Mhondoro[chinja | edit source]

Mweya dzeMondoro dzaive mweya dzaive nehanya nekugara zvakanaka kwenharaunda yese. Dzaive mweya wedzinza kwete mhuri seVadzimu. Chisi chatsanangurwa pamusoro muchinyakare chaiitirwa mweya idzi (Vadzimu neMhondoro; uye naMwari futi). Chisi chakaenzana neSabata (asi hayisi yechiKristu ndeye Chivanhu).[3][4][5]

Iye zvino vanhu vanonamata kuna Mwari zvakananga uye vanoita Chisi kuna Mwari futi.[3]

Hupenyu neRufu[chinja | edit source]

Nyikadzimu[chinja | edit source]

Nyikadzimu yaitendwa neVashona kuti ndiyo nyika yaiendwa nemweya dzevanhu kana vafa. Izvi zvaiendera nemutendero wavo wekuti vanhu vese vano enderera mberi nehupenyu semweya kana vafa. Asi vaingoenderera semweya munyika inonzi Nyikadzimu.[3]

Dzivaguru[chinja | edit source]

Ngozi[chinja | edit source]

Ngozi dzaive mweya dzinenge dzafa dzisina kururamisira, senge munhu anourayiwa nemumwe kana munhu akatsamiswa asi afa. Vanhu vanofa vasina rugare wozomukira utsive, mweya wavo wainzi ngozi, uye vaimwe nechinangwa chakashata kumunhu kana vanhu vainge vakatsamisa munhu wacho asati afa.[3]

Hupenyu[chinja | edit source]

Mashona vanotenda kuti Hupenyu chipo chinobva kuna Mwari, uye vaitenda kuti ndicho chinhu chakakokesha munhu chaanacho. Saka paitorwa hupenyu hwemunhu nguva yake isati yauya (kuurayiwa), munhu amuka semweya weutsive unonzi Ngozi.[3]

Shave/Shavi[chinja | edit source]

Shave kana Shavi kuVashona mweya wemunhu asiri wemhuri. Iwo mweya unofamba famba kana munhu asina kuvigwa zvakanaka. Saka zvino, mweya wacho unodzungaira kudzamara yawana svikiro kana inomiririra mairi yainozviratidza kuburikidza. Pamusoro pezvo Vashona vanotenda kuti chero ani zvake anopindwa neshavi anowana unyanzvi hweshavi paraive richiri mupenyu. Unyanzvi hawakaita se:[3]

 • Shavi rekuyimba
 • Shavi rekutamba
 • Shavi rekuvhima
 • Kuvachiremba nezvimwe wo

Nekuti shavi rinogona kushata nekunaka shavi rakashata rinobudikidzwa sezviri pazasi:[3]

 • Shavi rekuroya
 • Shavi rekuba
 • Kurwara kusingatsanangurike
 • Kufa
 • Mamiriro ekunze ane hukama
 • Mhirizhonga, kana kurwa

Vashona vanotenda futi kuti mweya wemukadzi une hutsinye kupfuura mweya hwemurume. Saka zvinoreva kuti shavi remunhukadzi rinenge rine hutsinye, kana kuti rinoomesa hupenyu hwemunhu warinenge rapindira kudarika remurume.[3]

Mabviro eruzivo[chinja | edit source]

 1. Chidester, David (2012-04-23). Wild Religion: Tracking the Sacred in South Africa. University of California Press. ISBN 9780520951570.
 2. Chidester, David (2012-04-23). Wild Religion: Tracking the Sacred in South Africa. University of California Press. ISBN 9780520951570.
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 Mtapuri, O & Mazengwa J. P,Ndira 2013 'Of spirituality and poverty: A Zimbabwean cultural perspective', Indo-Pacific journal of Phenomenology. Vol.13 n.1 Grahamstown. Yakatariswa: 9 Chikumi 2021
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Mapanzure, 31 Chivabvu 2016, 'Chisi', Yakatariswa: 9 Chikumi 2021
 5. 5.0 5.1 Guruve, h.z, 'The Shona spirit world' African cultur spirit world. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021