Zvechadenga

Kubva Wikipedia

Zvidzidzo Zvechadenga (astronomy) zvinodzidza nokutsanangura pamusoro pemitumbi iri muchadenga inosanganisira: zuva; nyeredzi; nyenyedzi nedzimwe mhando dzemitumbi inowanikwa muchadenga