Boterero

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Elliptic orbit.gif

Muchidzidzo Zvechadenga, boterero, (Orbit, spiral staircase) izwi riri kushandiswa pano kureva nzira inofambwa nayo neEarth apo inenge ichipoterera zuva (sun) kamwe pagore kana kuti pamisi 365.

Boterero reEarth rine kuumbwa kwakaita denderende. Iri zita rinoshandiswawo kutsanangudza nzira dzinofambwa nedzimwe nyeredzi (planets) padzinopoterera zuva.