Mari

From Wikipedia
Jump to: navigation, search


Mari (money in English) inzira yekupima nayo hukoshi hwezvinhu zvinotengeseranwa zvinosanganisira, nhumbi, mhuka, mudziyo, basa, hushumiri nezvimwewo zvinotengwa nemuripo wemari. Makaerkare vanhu vaitengeserana vachipanana zvinhu zvacho chaizvo zvinodiwa, sokuti aive nechibage aikwanisa kuripa vamushandira kumunda nechibage chakare.

Nokufamba kwenguva vanhu vakatanga kutenga nemari yaigadzirwa nesimbi kana nezvimwe zvishongo zvaikosheswa panguva iyoyo. apkushanda kwemari, chinhu chinopiwa hukoshi hunoenderana nehuremu uye basa rakashandwa kuti chinhu ichi chivepo. Mutengo unotarwawo zvichienderana nekuti chinhu ichi chinowanikwa kana kushayika zvakadii.

Mamwe Mazita emari ndiwo anoti: mbong'o, shagi, mashereni.

Kubatwa nekurongwa kwemashandisirwo emari kunonzi Muduso - muZimbabwe Tendai Biti ndiye gurukota rinowona nezveMuduso - inonzi Finance kuEnglish.

  • Kuripira kana kudusira (pay).
  • Rudungo kana rubatso (pledge) apa kureva mari yakavimbiswa kupiwa kubasa riripo pangava paKereke kana pamusha. Vamwe vatauri vanoti pinyoro kureva rudungo - iri izwi rinobva kuchiPortuguese chinoti penhor.

Nhoroondo[chinja | edit source]

  • Mhita (bead used as currency) ichi chaiva chuma chaishandiswa semari makare-kare.
  • Masunhwa (Deductions made beforehand; Levy) apa kusunha kunoreva kubvisirwa mari pamuhoro webasa iyo mari isati yasvika kumwene wayo.
  • Kuita musomorera (pay by installment)

Tsika[chinja | edit source]

  • Ruomera, rutsuta kana utsuta (stinginess) apa kureva munhu anonyima kana asingadi kushandisa mari - uyu munhu anonzi akaomera. Kuomera sechapungu chisingadonhedzi munhenga.
  • Kuunzika kana kuunganidza (to accumulate, heap together, gather together).
  • Kutsivira (to pay back, compensate, make restitution) apa kureva kudzorera zvemumwe zvakarasika kana kukuvara; kudzorera zvanga zvabiwa.