Mari

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Mari

Mari (money in English) inzira yekupima nayo hukoshi hwezvinhu zvinotengeseranwa zvinosanganisira, nhumbi, mhuka, mudziyo, basa, hushumiri nezvimwewo zvinotengwa nemuripo wemari. Makaerkare vanhu vaitengeserana vachipanana zvinhu zvacho chaizvo zvinodiwa, sokuti aive nechibage aikwanisa kuripa vamushandira kumunda nechibage chakare.

Nokufamba kwenguva vanhu vakatanga kutenga nemari yaigadzirwa nesimbi kana nezvimwe zvishongo zvaikosheswa panguva iyoyo. apkushanda kwemari, chinhu chinopiwa hukoshi hunoenderana nehuremu uye basa rakashandwa kuti chinhu ichi chivepo. Mutengo unotarwawo zvichienderana nekuti chinhu ichi chinowanikwa kana kushayika zvakadii.

Mamwe Mazita emari ndiwo anoti: mbong'o, shagi, mashereni.

Kubatwa nekurongwa kwemashandisirwo emari kunonzi Muduso - muZimbabwe Tendai Biti ndiye gurukota rinowona nezveMuduso - inonzi Finance kuEnglish.

 • Kuripira kana kudusira (pay).
 • Rudungo kana rubatso (pledge) apa kureva mari yakavimbiswa kupiwa kubasa riripo pangava paKereke kana pamusha. Vamwe vatauri vanoti pinyoro kureva rudungo - iri izwi rinobva kuchiPortuguese chinoti penhor.
 • Homwe, hombodo, mbudu, nyede mazwi anoreva panobangirwa mari kana zvimwe zvakakosha. Rimwe remazwi aya rinokwanisa kushanda kuturikira chinonzi fiscal, kana fiscus kuEnglish. Izwi rokuti fiscus ndere Latin rinoreva purse or basket made of twigs in which money is kept.
 • Ronza (deposit money in account or bank)
 • Mupambadzi makusha kana chikushumuri(Spendthrift, a pesron who spends money in an extravagant or wasteful way) zvichireva munhu anokusha mari achishandisa zvinju nhando.
 • Chiyamukuro kana chituso (reward or return for labor expended).
 • Kutapura (to draw form a supply).

Nhoroondo[chinja | edit source]

 • Mhita (bead used as currency) ichi chaiva chuma chaishandiswa semari makare-kare.
 • Masunhwa (Deductions made beforehand; Levy) apa kusunha kunoreva kubvisirwa mari pamuhoro webasa iyo mari isati yasvika kumwene wayo.
 • Kuita musomorera (pay by installment)

Mamwe Mazwi[chinja | edit source]

Tsika[chinja | edit source]

 • Ruomera, rutsuta kana utsuta (stinginess) apa kureva munhu anonyima kana asingadi kushandisa mari - uyu munhu anonzi akaomera. Kuomera sechapungu chisingadonhedzi munhenga.
 • Kuunzika kana kuunganidza (to accumulate, heap together, gather together).
 • Kutsivira (to pay back, compensate, make restitution) apa kureva kudzorera zvemumwe zvakarasika kana kukuvara; kudzorera zvanga zvabiwa.
 • Kuposhana kana kuposana (to borrow from and lend to one another) apa kureva kukweretana ingava mari kana nhumbi. Pada mashoko aya anokwanisa kuzoshanda kuturikira trade kana exchange. Uku kunonzi kuposa kana kuposha.