Roora

From Wikipedia
(Redirected from Ruzivo nekutesvera pfungwa)
Jump to navigation Jump to search

Roora (rovora muchiKaranga) muripo unobviswa nomunhurume kana achinge ave kuda kugara nomunhukadzi. Roora izwi rinoshandiswa zvikuru muchiZezuru. Rinowanikwawo mumarudzi mazhinji echiShona akaita sechiKaranga (rovora) kana chiManyika. Roora rine zvikamu zvakawanda zvinosanganisira Makandinzwanani, Matekenyandebvu, Kunonga, Kupinda mumusha uye Rusambo. Pane zvimwe zvakawanda zvinobviswa zvichienda nekuti vanhu ndeverudzi rwupi. Roora ndiyo nzira yaVaShona yekubatanidza mhuri mbiri zviri pamutemo kupfurikidza newanano. Roora inzira yevakuwasha yokutenda nayo madzitezvara avo nekuvaberekera mudzimai. VaShona vanoti ukama igasva hwunozadzikiswa nekudya naizvozvo hukama pakati pemhuri mbiri idzi hunototangwa nekudya pamwe chete. Semuenzaniso, kana iri mhuri yekwaChinyati yanoroora kwaChinyuku, inotarirwa kutakura zvidyiwa zvakasiyana siyana nezvimwewo zvekuti mhuri yekwaChinyuku igosara ichishandisa. Madzitezvara anosanotumira vakuwasha rugwaro rwunotaridza mhando yezvitakurwa (groceries) izvi. Muenzaniso wezvitakurwa unosanganisira chingwa, munyu, tsvigiri, sipo, masamba, nyama, zvinwiwa, mukaka nezvimwewo. Mhuri mbiri idzi dzinoungana pamabiko, uri mutambo wekuroodza mwanasikana.

Mazuvano, nekuda kwehudyire, zvakuonekwa sekunge roora kana kuti mari dzinobviswa nemukoma ada musikana semari yekutanga mabhindauko kana kuti dzemabhisimisi. Vabereki vazhinji vava kuda kupfuma pakubvisirwa roora pane kuti pange pachivakwa ukama. Hazvitarisirwe pararamo yedu kuti zvinge zvakadai asi kuti roora riwanikwe riri chikamu chekuvaka hukama pane vadanana.

LIST OF ROORA

A. Zvidoko/Zvibinge

1. Ndiro
2. Makandinzwanani
3. Vhuramuromo
4. Kunonga
5. Kupinda mumusha
6. Hwanyamusha/ Pwanyaruzhohwa [dhameji]
7. Matekenyandebvu,
8. Zviripwaripwa.

B. Zvamai 1. mafukudza dumbu
2. mombe yeumai.
3. zvipfeko zvamai

C. Rusambo/Rugaba/Matsvagirano

D. Danga
1. Dzinotsika
2. Dzinobhadharwa nemari

C. Majasi 1. Zvipfeko zvamazuvano, gumbeze, nezvimwe.

Maitiro enharaunda dzakasiyana-siyana panyaya dzeroora[chinja | edit source]

Kune dzimwe nzvimbo, kune zvimwe zvirango zvinobviswa mushure meroora rataurwa pamusoro apo. Kune mombe yechimanda , yaiurawa kuti idyiwe vanhu vachipemberera kuti mukunda abata pamuviri. Mazuvano vabereki vazhinji vava kungotema mombe yechimanda pamwe chete neroora.

Kunoitawo kamwe kamari kanoripwa kana mukuwasha ari kuda kukumbira mvumo yokuita muchato; iyi imari diki.

Nzira dzekuroora[chinja | edit source]

  • Kutizira (Elope kuChiRungu) rinotaura apo mwanasikana anotiza pamusha pevabereki achienda kumurume asina kumuroora pamberi pevabereki vake.
  • Kukupura (send wife back to her family in a failed marriage) apa kureva kupa mukadzi gupuro rinoti ndakuramba chidzokera kumusha kwako.
  • Chikomba (bride groom, suitor, boyfriend).

Mitauro yeBantu[chinja | edit source]

External links[chinja | edit source]