Nzenda

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Muchidzidzo chePimanyika, nzenda kana hupamhi (dimensions) rinoreva nhamba shomane (minimum) yezviringani inokwana kudoma pane chimiso munzvimbo iri kutaurwa nezvayo.

  • Mutsetse une nzenda imwe (1), hurefu chete nokuti nhambwe imwe (1) yehurefu inokwana kudoma pane chimiso chiri pamutsetse.
  • Chiumbwa chiri pauso hwakati sandarara (plane) chine nzenda mbiri (2), hwasha nehurefu. Panodiwa mipimo miviri kutsangudza kukura kwakaita mhando yechiumbwa - hwasha, nehurefu.
  • Chiumbwa chine mumhu chinonzi chine nzenda nhatu (3); hwasha, hurefu, nehudzamu. Hatikwanise kutsangudza kukura kwakaita mhando yechiumbwa ichi tisina kupa mipimo mitatu iri yose - hwasha, hurefu nehudzamu .

Shoko iri rinotoredzera pane rokuti kuenda. Saka 3-dimensiional shape unokwanisa kuenda uchitevedza mupimo wehwasha, hurefu, nehudzamu - nzenda nhatu.