Dudzirazivo

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Muchidzidzo cheScience shoko rokuti dudzirazivo (theory in English) ringatsanangurwa sezvizvi:


  • Bumbiro remashoko rinotsanangura mhando yechiitiko chakacherechedzwa nokuwongororwa nenyanzvi mubazi iroro rehunyanzvi.
  • Bumbiro iri rinopa tsananguro richitsigirwa nemutemo pamwe nezvisumamunyati zvakanyorwa zvakapirwa kuruzhinji rwenyanzvi.
  • Dudzirazivo rinobatanidza zvinhu zvakaonekwa panhambo dzakawanda mukucherechedza mhando yechiitiko. Kugamuchirwa kwaro kunozouya ramboedzwa pakawanda nehumbowo hutsva uye richigona kuona nokutaura zvinotarisirwa kuitika kana mhando yechiitiko ichi chaonekwa zvakare pane imwe nzvimbo, kana imwe nguva.
  • Bumbiro iri rinopawo mashoko anodudza maitiro akashandiswa kuwongorora nokucherechedza mhando yechiitiko ichi.
  • Dudzirazivo rinopa tsananguro dzinobata zvinodarika zvingatsanangurwa nemutemo pamwe nechisumamunyati. Nokudaro kugamuchirwa kwedudzirazivo kuri mberi pane mitemo kana chisumamunyati.
  • Mune dzimwe nguva dudzirazivo rinogumisidza rogamuchirwa zvakanyanya, ratekeshera zvokuti rinopedzirira risisadanwe nezita iri - apa rinenge rave garoziva.Dudzirazivo rinozivikanwa zvikuru ndiro Dudzirazivo reGunganidzo raNewton rinotura pamusoro pechiitiko chegunganidzo yemitumbi iri pamukaha wechadenga. KuEnglish kunonzi Newton's Theory of Gravitation kana kuti Newton's Law of Gravitation. Dudzirazivo iri rakaparurwa naIsaac Newton mugore ra1687.