Rupambuko rweChiedza

From Wikipedia
(Redirected from Mutendeki werupambuko)
Jump to navigation Jump to search
Mutaro unotaridza rupambuko rwemasaisai emvura

Muchidzidzo fundoyetsimba, rupambuko rwechiedza (refraction of light in English) rwunotaura kubhendeswa nokushandurwa rudzivo kunoita masaisai kana achipfuura muhwendedzo (medium) hwakasiyana. Panoshanduka hwendedzo, muchacha wesaisai unoshanduka asi hwiriro hwemasaisai haushanduke. rupambuko rwechiedza runoonekwa kana masaisai achisvika pahwendedzo negonyo risiri 90o kana 0o. rupambuko rwechiedza runonyanya kuonekwa pamasaisai echiedza, asi runoitikawo kana masaisai emuriro achipfuura muhwendedzo hwakasiyana. rupambuko runoitika kana masaisai emvura achipfuura mumvura yakadzika zvakasiyana. Chiitiko chekukombamiswa kana kutsaudzwa kwechiedza pakati pehwendedzo huviri chinotsanangurwa nemutemo waSnell unonyorwa sezvinotevera:

Pane hwendedzo huviri huri kudarikwa nesaisai rine dendera pa mineti rakafanana, rheshiyo yemasine egonyo rokusvika θ1 negonyo rerupambuko θ2 yakaenzana nerheshiyo yemuchacha muhwendedzo mbiri (v1 / v2). Zvakare rheshiyo idzi dzakaenzana nemusunamiswa werheshiyo dzemutendeki werupambuko, (n2 / n1):


Mutemo waSnell unotsanangura rupambuko

Kurerutsa mutauro[chinja | edit source]

  • Mutendeki werupambuko - refractive index.
  • Gonyo rokusvika - Angle of incidence.
  • Gonyo rerupambuko - Angle of refraction.
  • Kupambuka zvinoreva kutsauka kubva panzira nyanga iri kufambwa nayo kuchitorwa imwe nzira; izvi zvoreva kushanduka kwedivi rakanangwa (direction).

Tsananguro[chinja | edit source]

Rupambuko chiitiko chinoonekwa kana masaisai achidarika hwendedzo mbiri dzine mutendeki werupambuko wakasiyana. Pamuganhu wehwendedzo mbiri idzi, spidhi yemasaisai inoshandurwa, izvi zvokonzera kushandura kwedivi rakanangwa nemasaisai. Hurefu hwemasaisai hunoshanduka asi mudida wacho haushanduke.

Mitauro yeBantu[chinja | edit source]

  • VaLenje kune izwi rinoti kupambana (part, branch, divide e.g. road). Pacho panopambana nzira ponzi mapambanwe.
  • VaLenje vanoti pambana (go different ways) vachireva kupambana kana kupambukana.
  • VaLenje vanoti pambuka (turn off, branch off, separate from something, come apart) vachireva kupambuka.
  • VaLenje vanoti mapambanwe (place where road branches).
  • VaMambwe vanoti -pambasya (to lead or pass aside) vachireva kupambuka kana kupambutsa.
  • VaMambwe vanoti -pambatula (to separate that which adheres, unglue) vachireva kukwatanura.