Zamu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Mazamu emukadzi

Muchidzidzo chezvipenyu, mazamu inhengo dziri padundundu revakadzi dzinogadzira mukaka mushure mokunge mwana azvarwa. Mazamu ane tsatsadzi dzinotora chikafu chiri muropa raamai dzichigadzira mukaka wemwana.

Mutsika dzemarudzi mazhinji mazamu anowonekwa sezvishongo zvinoyevedza pamuviri wemukadzi. Kunyika dziri kuEurope mamwe madzimai anotora mari zhinji kuenda kunovandudza chimiro chemazamu avo kuti ave anoyevedza zvichienderana nemaonero avo.

  • Matyaka, dombwe, madombwe kana manhombwe (First beestings; colostrum) zvinoreva mukaka unotanga kubuda kana mwana azvarwa une ruvara rwakaita yellow.
Matyaka emunhu nemukaka wemunhu.
Kuruboshwe matyaka akasvinwa pazuva rechina (4) rekuzvara. mukaka wakasvinwa pazuva rechinomwe

.

  • Nyatso, munyatso kana shungu (nipple, teat).zamu rinobatsira varume pakusvira ukabata zama unodzwa ropa kufamba kana dako rinobatsira zvakare .murume akabata zvinhu izvi anokasika kutunda kunova iko kuburitsa atinoti (sperm) pachirungu