Zvinyorwa zve Zvechivanhu kuzhe kwe Wikipidhiya

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
<<<< Peji Rekutanga >>>>
Wikipedia logo puzzle globe spins horizontally and vertically, revealing the contents of all of its puzzle pieces, without background.gif

Zanhi rino ndere zvinyorwa zve Zvechivanhu (kana Chishona) zvekunze kwe Wikipidhiya. Zvifundo zvinowanikwa pano zvinosanganisa pokufunda Chishona, nhoroondo ye tsika dzedu Vashona uye Zvimwe zvinhu zveZimbabwe wo futi.

Wikipedia logo puzzle globe spins horizontally and vertically, revealing the contents of all of its puzzle pieces, without background.gif

 
Wikibar-alpha-8bit.png

Wikibar-alpha-8bit.png
Zvinyorwa


Wikibar-alpha-8bit.png
Vakalanga
Language icon.png
Zvemutauro
Peji rinezvinyorwa ne tsanguro ye zve mutauro we Chikalanga. Mienzaniso, ne malinki ezvokuverenga pa peji racho.
Quote-right-cs.svg
"Zanhi re Tsumo
Tsumo dze Chikalanga mu Chikalanga, kuitira avo vanoda kufunda Chikalanga ne kuchiwerenga.
Gutenberg Bible, New York Public Library, USA. Pic 01.jpg
Bhaibheri re "YouVersion"
Bhaibheri re Chikalanga, zvose Testamende Itsva ne Yekare. Pane audhiyo ne yokuwerenga.
Dicoo bienvenue.png
Duramazwi
Duramazwi re Chikalanga, rine ruzhinji rwe mashoko anowanikwa mumutauro we Chikalanga.
Yuuchubhu: "Nhoroondo ne Mazita echiKalanga"
Peji re nhoroondo ye Vakalanga, Chikalanga uye tsika dzavo madzimambo avo.
Yuuchubhu: Mutambo wechiKalanga
Chikamu chechinyorwa
Muenzaniso we chinyorwa mumutauro we Chikalanga. Dumidzo re chinyorwa chacho i: Mihodzi Yebun’wa
Mapeji evaimbi kana mamuvhi anowanikwa mumutauro we Chikalanga,
Zviitiko zvamazuvano
Peji renhau dze zvirikuitika muchimanjemanje mumisha eVakalanga uye nezve mutauro wacho.