Zvinyorwa zve Zvechivanhu kuzhe kwe Wikipidhiya

Kubva Wikipedia
<<<< Peji Rekutanga >>>>

Peji rino ndere zvinyorwa zve Zvechivanhu (kana Chishona) zvekunze kwe Wikipidhiya. Zvifundo zvinowanikwa pano zvinosanganisa pokufunda Chishona, nhoroondo ye tsika dzedu Vashona uye Zvimwe zvinhu zveZimbabwe wo futi.


 

Zvinyorwa


Zvemutauro
Peji rinezvinyorwa ne tsanguro ye zve mutauro we Chikalanga. Mienzaniso, ne malinki ezvokuverenga pa peji racho.
"Zanhi re Tsumo
Tsumo dze Chikalanga mu Chikalanga, kuitira avo vanoda kufunda Chikalanga ne kuchiwerenga.
Bhaibheri re "YouVersion"
Bhaibheri re Chikalanga, zvose Testamende Itsva ne Yekare. Pane audhiyo ne yokuwerenga.
Duramazwi
Duramazwi re Chikalanga, rine ruzhinji rwe mashoko anowanikwa mumutauro we Chikalanga.
Yuuchubhu: "Nhoroondo ne Mazita echiKalanga"
Peji re nhoroondo ye Vakalanga, Chikalanga uye tsika dzavo madzimambo avo.
Yuuchubhu: Mutambo wechiKalanga
Chikamu chechinyorwa
Muenzaniso we chinyorwa mumutauro we Chikalanga. Dumidzo re chinyorwa chacho i: Mihodzi Yebun’wa
Mapeji evaimbi kana mamuvhi anowanikwa mumutauro we Chikalanga,
Zviitiko zvamazuvano
Peji renhau dze zvirikuitika muchimanjemanje mumisha eVakalanga uye nezve mutauro wacho.
Zvemutauro
Peji rinezvinyorwa ne tsanguro ye zve mutauro we Chivhenda. Mienzaniso, ne malinki ezvokuverenga pa peji racho.
Tsumo dze Chivhenda mu Chivhenda, kuitira avo vanoda kufunda Chivhenda ne kuchiwerenga.
Bhaibheri reChivhenda re "YouVersion"
Bhaibheri re Chivhenda, zvose Testamende Itsva ne Yekare. Pane audhiyo ne yokuwerenga.
Duramazwi
Duramazwi re Chivhenda, rine ruzhinji rwe mashoko anowanikwa mumutauro we Chivhenda.
Peji re nhoroondo ye Vavhenda, Chivhenda uye tsika dzavo madzimambo avo.
Nyaya pfupi
Muenzaniso we chinyorwa mumutauro we Chivhenda. Dumidzo re chinyorwa chacho i: Maema
Mapeji evaimbi kana mamuvhi anowanikwa mumutauro we Chivhenda.
Zviitiko zvamazuvano
Peji renhau dze zvirikuitika muchimanjemanje mumisha eVavhenda uye nezve mutauro wacho.
Zvemutauro
Peji rinezvinyorwa ne tsanguro ye zve mutauro we Chindau. Mienzaniso, ne malinki ezvokuverenga pa peji racho.
Tsumo dze Chindau muChindau, kuitira avo vanoda kufunda Chindau ne kuchiwerenga.
Bhaibheri rechiNdau re"YouVersion"
Bhaibheri re Chindau, zvose Testamende Itsva ne Yekare. Pane audhiyo ne yokuwerenga.
Duramazwi
Duramazwi re Chindau, rine ruzhinji rwe mashoko anowanikwa mumutauro we Chindau.
Peji re nhoroondo ye Vandau, Chindau uye tsika dzavo madzimambo avo.
Nyaya pfupi
Muenzaniso we chinyorwa mumutauro we Chindau. Dumidzo re chinyorwa chacho i: Maema
Mapeji evaimbi kana mamuvhi anowanikwa mumutauro we Vandau.
Zviitiko zvamazuvano
Peji renhau dze zvirikuitika muchimanjemanje mumisha eVavhenda uye nezve mutauro wacho.