Dowokadzi

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Gray3.png

Takatarisana nevanhu dowokadzi (ova) zvinoreva dowo kana kuti zai rinobva kumunhukadzi rinogadzirwa mumakandiro maviri ari pamuviri wemukadzi. Panosangana dowokadzi nedoworume ndipo panobata mukadzi pamuviri mwana achitanga kuumbwa.

Mwedzi wega wega zvinotarisirwa kuti dowokadzi rimwe rinobuda kubva kumakandiro rodzika nechubu kuenda muchibereko chemukadzi. Mukadzi akasangana nemurume panguva iyi ndipo panotarisirwa kuti doworume rinobatana nedowokadzi zvichivamba kuwumba mwana. Kana zvichinge zvisina kuitika kuti mwana awumbwa chibereko chinorasa dowokadzi pamwe neropa rinobva mumadziro echibereko chemukadzi. Iyi ndiyo nguva yokutevera kana kuti kuenda kumwedzi.