Mwari (muChivanhu)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mwari anozivikanwawo saMusikavanhu, Musiki, Tenzi na Ishe, ndiye mwari mukuru weMusiki maererano nechitendero chechinyakare chechiShona. Zvinotendwa kuti Mwari ndiye muvambi wezvinhu zvose uye upenyu hwose uye zvose zviri maari. Ruzhinji rwevateveri vamwari uyu vakaungana muMozambiki, Afurika Chamhembe, ne Zimbabwe. Mwari munhu ane masimba ose, anotonga pamusoro pemidzimu uye ndiye Mwari Mukuru wechitendero.

Mwari mumwe chete ndiye anoshandiswa uye anonziwo Inkhosi kuVandebele vekuChamhembe ne vekuMaodzanyemba. Ruremekedzo rwaJehovha rwakatangira panguva yamambo wekare Mwenemutapa, weUmambo hweMutapa paRwizi rwaZambezi.

Unenaruvambo[chinja | edit source]

Zita rekuti "Mwari" muShona rinoreva simba rekusika. Izwi pacharo rinomiririra, rinofanana uye rinodudzirwa se "Mwari", asi muchirevo chechitendero chete. Kuenderera mberi kwekugamuchirwa kweshoko iri ndipo apo mamishinari echiKristu akaturikira Bhaibheri kuvagari venzvimbo iyi, mavakashandisa izwi rekuti “Mwari” pane kuti “Mwari”.

Nhoroondo[chinja | edit source]

VaBantu vanotama-tama ndivo vaive nemhosva yekuunza pfungwa yekunamata Mwari mumwe chete kuzvitendero zvechinyakare zveSouthern Africa. Kuzivikanwa kwaMwari kwekutanga kwaive neHumambo hweZimbabwe, uyo ane mutongi akakurumbira aive Monomotapa weMutapa Kingdom. Zvinofungidzirwa kuti kuwedzera kutsva uku kuchitendero chechiShona kwakabatanidzwa muGreat Zimbabwe. Mwari aigarosvikwa pachishandiswa masvikiro kunzvimbo dzinoera kuMatonjeni kuMatopo Hills muZimbabwe.

Muna 1890, mamishinari echiKristu akatanga kushandurira Bhaibheri muchiShona. Vakashandura zita raMwari wemubhaibheri vachiti Mwari. Dora Rudo Mbuwayesango anodaidza izvi kuti 'kubvutwa kwechitendero kwevaShona. ... Zviratidziro zvaMwari mutsika dzechiShona dzaitaurwa nemuromo zvakataridzwa sezvechinyakare uye zvisina budiriro, nokudaro mufananidzo waMwari wemubhaibheri wakasimudzirwa senzira yakabudirira uye yechokwadi yekutaura nezvamwari wevaShona, Mwari'.

Hunhu hwaMwari[chinja | edit source]

Mwari anoonekwa saMwari ane mutsa uye ane rudo. Mwari haasi Mwari wekusika chete, asiwo wevhu rekubereka nekuropafadza kwemvura. Mwari ndiye anodzora masimba ePasi, kubva murombo renzendo kuenda kuzviitiko zvemagariro nezvematongerwo enyika. Kunyange zvazvo vaShona navaNdebele vachiwanzonyengetera kuna Mwari bedzi, zvinozivikanwawo zvikuru kuti masvikiro ashandiswe.

Kunyange zvazvo shanduro dzeBhaibheri dzemamishinari dzaiita kuti Mwari ave munhurume, vaShona vainzwisisa kuti Mwari munhurume nemunhukadzi (kana kuti murume kana mukadzi).