Talk:Mwari

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kuna Mwari mumwe chete anozviratidza nemitumbi mitatu, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, NaMweya Mutsvene. Pakutanga Mwari vakasika denga nenyika vachishandisa Shoko zvichibva muIzwi ravo. Vakadana Mwari Mwanakomana anova ndiye Chiedza chisingaperi simba. Mweya Mutsvene aive akakwanira akangomirira Mwari Baba kuti vatuare Shoko neIzwi kuti zvese zviitiko zvizadziswe.