Zviringani

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Muzvidzidzo Masvomhu nePimanyika, zviringani kana zviringanisa (Coordinates KuEnglish) izwi rinoreva nhamba dzakarongeka dzinoverengwa kuchitevedzwa maAkiso akatarwa munharaunda iri kushandirwa. Nhamba idzi dzinoringanisa (align) nhambwe dzinoverengwa dzichitevedza maakiso anotarwa akarurama kuti tigone kudoma pane chimiso chiri kutsvakwa. Izvi zvinoreva kuti nhambwe mbiri idzi, dzinokwanisa kunongedza chimiso chimwechete, chiricho choga - ipapo toti zvaringana nokuti hapana kurasika. Tichinge tatara maakiso ane zviringanisa nenzira iyi tinenge tave neMutandira weZviringanisa (Coordinates System). Ruzivo urwu rwakabatanidzwa naRené Descartes paakanyora Mutandira weZviringanisa waDescartes (Cartesian Coordinates System).