Zviringani

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Muzvidzidzo Masvomhu nePimanyika, zviringani (Coordinates KuEnglish) izwi rinoreva nhamba dzakarongeka dzinoverengwa kuchitevedzwa maAkiso akatarwa munharaunda iri kushandirwa. Nhamba idzi dzinoringanisa (align) nhambwe dzinoverengwa dzichitevedza maakiso anotarwa akarurama kuti tigone kudoma pane chimiso chiri kutsvakwa. Izvi zvinoreva kuti nhambwe mbiri idzi, dzinokwanisa kunongedza chimiso chimwechete, chiricho choga - ipapo toti zvaringana nokuti hapana kurasika. Tichinge tatara maakiso ane zviringani nenzira iyi tinenge tave neGumbapamwe reZviringani (Coordinates System). Ruzivo urwu rwakaunganidzwa naRené Descartes paakanyora Gumbapamwe reZviringani raDescartes (Cartesian Coordinates System).