Mushandi

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Mushandi kana mushumiri (worker or employee) munhu akakapinda basa paanoshanda achibhadharwa kushanda kwaanenge aita. Vashandi vazhinji vanobhadharwa zvichienderana nenguva yavashanda, nguva yavagara pabasa, humhizha hwavo.

Mushandirwi kana kuti tenzi ndiye wacho ari kushandirwa muridzi wemushando.