Davanharu

From Wikipedia
(Redirected from Mhetapawa)
Jump to: navigation, search

Muchidzidzo cheMasvomhu davanharu (logarithm in English) renhamba X pahwaro b ndiyo nhamba inotaura kuti hwaro pauzima hunofanirwa kudzokorora kuwanza kangani kuti pazobuda X.

Somuenzaniso, davanharu rechiuru (1000) pahwaro hwagumi (10) ndinhatu (3). Apa tiri kududzira masvomhu anoti 1000 = 103. Zvoreva kuti davanharu rinotaura kuti gumi (10) ari kudzokorora kuwanza kangani kuti pabude 1000. Gumi ndihwo hwaro, nhatu ndiye davanharu. Nharu dziri kurehwa, kuverengwa kwagumi (10) kuti akanyorwa kangani kana mutsara wemasvomhu wanyorwa sezvizvi:

  • 10 x 10 x 10 = (101)3 = 103 = 1000
  • 10 x 10 = (101)2 = 102 = 1000
  • 10 = (101)1 = 101 = 10
  • 1 = (101)0 = 100 = 1


Izwi rokuti nharu rinoreva nhano kuChiManyika. Nekumwe kutaura davanharu rinokwanisa kudanwa kunzi davanhano kana chiravanharu. Asi pano pasarudzwa izwi rokuti nharu risinganyanye kushandiswa. Mashoko anoti davanharu rechiuru (1000) pahwaro hwagumi (10) ndinhatu (3), anonyorwa achipfupiswa sezvinotevera:

Davanharu10 1000 = 3

Nemurangariro mumwechete mashoko anoti, davanharu remakumi matanhatu neina (64) pahwaro hwambiri (2) ndinhanhatu (6), anonyorwa achipfupiswa sezvizvi:

Davanharu2 64 = 6

Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

Zvakafanira kuti panyorwe mashoko anotaurika kuEnglish achiturikirwa kuenda kuChiShona:

  • Logarithm to base 2 of 16 is 4, inenge yonyorwa kuchinzi: Davanharu ragumi nenhanhatu (16) pahwaro hwambiri (2) ndi ina (4).
  • Find the logarithm to base 10 of 10,0000 inenge yonyorwa kuchinzi: Tsvaga davanharu rezviuru gumi (10,000) pahwaro hwagumi (10). Mhinduro ndiina (4).

Kupiwa Kwezita[chinja | edit source]

Zita rokuti davanharu riri kubva pakuraviwa kwenharu dzehwaro dzinotisvitsa panhamba yakanangwa. Kana nharu dzaraviwa, pane kudavada kunozoitwa nhamba yenharu ichinyorwa pamusoro pehwaro sezviri panoperera mutsara unotevera:

  • 1000 = 10 x 10 x 10 = (101)3 = 103

Saka izwi rokuti davanharu riri kutodzana nemazwi maviri anoti kurava uye kudavada. Nemumwe muonero tingati davanharu rinorava kuti hwaro hune matanho mangani anotisvitsa panhamba yakanangwa.

Zvakakosha kuonesana kuti mashoko ekuti davanharu kana chiravanharu haako kuChiShona chinodzidziswa kuZvikoro; pano munyori ari kuzama kuturikira chete mashoko anotaurika kuEnglish.