Kunyenga

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Shoko rokuti kunyenga (court-ship) rinoreva zvinoitwa nemukomana zvokufambira musikana achitsvaka kuwirirana naye kuti vapinde muhukama hwerudo. Nokumwe kutaura kunyenga kunonzi kupfimba kana kuti kukonza.

Nguva yekupfimbana tingaitora senguva yokunga vanhu vasati vavimbisana kuroora, vasati vapana nduma kana kuita zvimwe zvirango zvokuzivisa vakuru kuti vanoda kuwanana.