Dandira (zvakarongeka)

From Wikipedia
(Redirected from Gumbapamwe)
Jump to: navigation, search

Dandira rinorevawo mutowo wokuita basa nenzira yakarongeka inopota ichidzokororwa nguva dzose - kuChirungu toti regular organised procedure, system or community.

  • Nekumwe kutaura tingati izwi iri rinoreva kubatanidzwa pamwe, munzvimbo imwe, kwezvinhu zvine ukama huri kutarirwa.
  • Dandira rinoonekwa pakuva nezvinhu zvinobatirana, nekurarama, nekudyidzana pamwe munzvimbo kana nhambo yakatarwa.

Kuti titsanangure dandira tinogona kusanganisira:

1. nhengo dziri mudandira;
2. mashoko anodudza mashandirwo emabasa nendima dzinoshandwa nenhengo dzirimo;
3. mitemo inotonga nhengo dzirimo uye;
4. zvinyorwa zvinotaura ukama huripo pakati penhengo (elements, stakeholders) idzi;
5. nekutara miganhu yerumana rwedandira, uye miganhu yezvinotenderwa kana kusatenderwa kuitika kana kuti kuva nhengo.

Dandira rine ukama hunosimbiswa neenzane pakati pezvinopimwa (equations & relationships), maitirwo ezvirongwa (procedures & protocols), zvinyanye (extrema), zvichingodaro.

Dandira - co-existing or working combined together kana kuti regular organised procedure, system or community pakupirikira kuEnglish.