Dandira (Zvakarongeka)

From Wikipedia
(Redirected from Gumbapamwe)
Jump to: navigation, search

Shoko rokuti Dandira riri kushandiswa pachinyorwa chino kuturikira chinonzi system kuEnglish. Dandira riri kurehwa rinenge riine: ndima ine miganhu yakatarwa, ine wamashandirwo ebasa nekufambiswa kwamashoko nemutowo wakarongeka. Zviitiko zvinowonekwa pakucherechedza Dandira, zviitiko zvinopota zvichidzokorora zvokuti zvinobvira kuziva zvichazoitika paDandira munhambo dzakatarwa. Kana totaura pahuzhinji systems dzinenge dzichinzi Mitandiro.

Shoko rokuti dandira rinodudzirwa kuEnglish richinzi regular organised procedure, system or community.

  • Nekumwe kutaura tingati izwi iri rinoreva kubatanidzwa pamwe, munzvimbo imwe, kwezvinhu zvine ukama huri kutarirwa.
  • Dandira rinoonekwa pakuva nezvinhu zvinobatirana, nekurarama, nekudyidzana pamwe munzvimbo kana nhambo yakatarwa.

Kuti titsanangure Dandira tinogona kusanganisira:

1. nhengo dziri paDandira;
2. mashoko anodudza mashandirwo emabasa nendima dzinoshandwa nenhengo dzirimo;
3. mitemo inotonga nhengo dzirimo uye;
4. zvinyorwa zvinotaura ukama huripo pakati penhengo (elements, stakeholders) idzi;
5. nekutara miganhu yeDandira, uye miganhu yezvinotenderwa kana kusatenderwa kuitika kana kuti kuva nhengo.

Dandira rine ukama hunosimbiswa neenzane pakati pezvinopimwa (equations & relationships), maitirwo ezvirongwa (procedures & protocols), zvinyanye (extrema), zvichingodaro.

Dandira - co-existing or working combined together kana kuti regular organised procedure, system or community pakupirikira kuEnglish.

KuEnglish system inodudzirwa ichinzi any formulated, regular, or special method or plan or procedure or an assemblage or set of correlated members.

Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

Kune madandira akatsaukana inotaurwa KuScience anosanganisira: