Dimbu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Kana \tfrac12 yekeke ichiwedzerwa ku\tfrac14, zvikamu izvi zvinofanirwa kushandurwa kuti zvive nedumazita rakaenzana.

Muchidzidzo Masvomhu, shoko rokuti dimbu (fraction in English) rinoreva chikamu kubva pane chinhu chizere chose. Dimbu kana richinyorwa rinotaura kuti pane zvikamu zvingani zvakaenzana, sokuti zvitatu-kubva-pazvina (3/4), chimwe-kubva-pazviviri (1/2), zvina-kubva-pazvisere (4/7). Pakunyora muchidimbu tichati 4/7 inonyorwa ichingonzi zvikamu zvina-pazvisere.

Dimbu njee rakafanana nekuti 1/2, 8/5, 4/7 rakaumbwa rine nhamba izere pamusoro nenhamba izere pasi. Nhamba yepamusoro inonzi mberengi, iyi nhamba ndiyo inotaura kuti pane zvikamu zvingani zvakaenzana. Nhamba yepasi inonzi dumazita, iyi nhamba inotaura kuti chinhu chizere (mhumburu) chakaumbwa nezvikamu zvakaenzana zvingani - zvimwe zvezvikamu ndizvo zvaverengwa pamberengi.

Kupiwa kwemazita[chinja | edit source]

 • Shoko reEnglish rokuti denominator rinoreva that which gives a name - kuChishona kwapiwa zita rokuti govero kana kuti magovero. Paya panonzi four-tenths kuEnglish kureva kuti chiro mhumburu chakagovewa muzvikamu zvine zita regovero rinonzi zvegumi. Apa panenge pari kutaurwa kuti chizere chose chakadimburwa kuita zvikamu gumi zvakaenzana - nokumwe kutaura toti chizere chose chakaumbwa nezvikamu gumi zvakaenzana. Mazwi anoti govero kana magovero (1. Family name; 2. Stock of common descent) izita rinopangidza vanhu kana zvinhu zvemhuri imwe, zvedzinza rimwe, zvakazvarwa nababa mumwe.
 • Saka nhamba yepasi pedimbu ndiyo inosenga kana kutakura zita rinotiudza kuti chiro mhumburu yakadimburwa kuita zvikamu zvingani zvakaenzana.
 • Shoko reEnglish rokuti numerator rinoreva that which is counted or the counter - saka kuChishona kwapiwa zita rokuti mberengi. Paya panonzi four-sevenths" kuEnglish kureva kuti patorwa zvikamu zvina kubva pazvinomwe zvakaenzana zvinova ndizvo zviri kutaurwa nezvazvo.
 • Saka nhamba yepamusoro pedimbu ndiyo inoverenga kuti tiri kutaura pamusoro pezvikamu zvingani kubva pane zvose zviri mune chizere chose.
 • Shoko rokuti dimbu njee rinofanana nerekuti common fraction kuEnglish. Shoko rokuti njee rinoreva common kuEnglish.


Mhando dzedimbu[chinja | edit source]

Dimbu njee nemhando dzaro

Dimbu njee idumbu rakanyorwa sezvinoti a/b. Apa a na b dzinenge dziri nhamba izere; a anonzi mberengi, b anonzi govero. Mberengi inotaura kuti pane zvikamu zvakaenzanz zvingani. Govero rinotiudza kuti pane zvikamu zvingani zvakaenzana zvinoumba chizere chose uye hachifanirwe kuva zero. Pamuenzaniso 7/3 uye 5/9, mutsetse uri pakati penhamba mbiri unonzi mutsetse wedimbu - fractional line.


Dimbu njee ine mapoka maviri anoti dimbu chikuru-pasi uye dimbu chikuru-musoro.


Dimbu rakavhengana

Dimbu rakavhengana inowanikwa panowedzaniswa nhamba izere nedimbu rakafanira; apa nhamba izere inenge isiri zero. Somuenzaniso kana kuchitaurwa makeke maviri pamwe nehafu yekeke inonyorwa ichinzi 2+\tfrac{3}{4}=2\tfrac{1}{2}.

 • Dimbu rakavhengana ndiro rinonzi mixed fraction kuEnglish

Dimbu risakafanira imwe nzira yokunyora nhamba mhumburu ichiwedzaniswa nedimbu. Dimbu rakavhengana rinokwanisa kushandurwa kuva dimbu risakafanira nenzira inotevera.


 1. Nyora dimbu rakavhengana iri 2\tfrac{3}{4} sesvomhu 2+\tfrac{3}{4}.
 1. Shandura nhamba izere ive dimbu chikuru-musoro rine dumazita chakafanana nechikamu chine dimbu njee, \tfrac{8}{4}+\tfrac{3}{4}.
 1. Wedzanisa madimbu maviri iwaya. Svomho inowanikwa ipapa inenge iri dimbu chikuru-musoro. Pamuenzaniso wapiwa, 2\tfrac{3}{4}=\tfrac{11}{4}.


Zvinogonanwo kuti dimbu risakafanira rishandurwe kuva dimbu rakavhengana nenzira inotevera:


 1. Gova mberengi negovero. Pamusenzaniso uri pano, \tfrac{11}{4}, gova 11 na 4. 11 ÷ 4 = 2 pane musarirwa 3.
 1. Chikangani (pasina musarirwa) ndicho chinova chikamu chine nhamba izere padimbu rakavhengana. Musarirwa ndiye anova mberengi pachikamu chine dimbu njee. Pamuenzaniso , 2 ndiye nhamba izere, 3 ndiye chiverengi pachikamu chine dimbu.
 1. Dumazita idzva rakaenzana nedumazita redimbu risakafanira. Pamuenzaniso dumazita ndi 4. Saka \tfrac{11}{4} =2\tfrac{3}{4}.

Dimbu rakavhenga rinogona kuva nhamba pfocho (negative number in English), sezvizvi -2\tfrac{3}{4}, zvichibva zvaenzana sezvizvi -(2+\tfrac{3}{4}) = -2-\tfrac{3}{4}.


Zvokucherechedza


 • Chirikunzi musarirwa pano ndicho chinonzi remainder kuEnglish.


 • Chiri kunzi Chikangani pano ndicho chinonzi quotient kuEnglish. Shoko rokuti quotient rinoreva how many times.


Dimbu paMuravanegumi[chinja | edit source]

Shoko rokuti dimbu reMuravanegumi (decimal fraction) rinoreva dimbu rine govero rakanyorwa ari gumi ari kuradanurwa nedanho rakakodzera. Dimbu reMuravanegumi rinopangidzwa kuchinyorwa koma kuruboshwe kwemberengi; kana zvadai dumazita rinenge risisanyorwe. Ana zero vanotsvetwa pakati pekoma nemberengi kana zvakakodzera kuti nhamba dzemberengi dzigonyorwa panzvimbo inodoma hukuru hwevara racho sezvakakodzera.

Ngatitarisei somuenzaniso zvidimbu zvinotevera: 8/10, 83/100, 83/1000, and 8/10000; kana zvoshandurwa kupinda paMuravanegumi zvinonyorwa sezvizvi: 0.8, 0.83, 0.083, and 0.0008.