Chiposhi

From Wikipedia
(Redirected from Chimotsi)
Jump to navigation Jump to search

Chiposhi, chimodzi, chimotsi kana chiposi chipotsi (First of a series) apa kureva chinhu chechiposhi.

  • Mazwi anoti motsi; posi, poshi haasiwo anoshandiswa pakutaura huwandu hwezvinhu. Aya mazwi anoshandiswa pakurava sokuti: poshi, piri; tatu; ina; shanu; zvichingodaro.
  • Kabodzi, zvinoreva kuita kamwe -once.
  • Ndodzamura nzungu dziri murusero: I am going to take nearly all the nuts in the winnowing basket.