Amire

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Amire (Chiarabhu:أمير ʾamīr) kana kuti amiri, ishoko renemavambo kuChiarabhu rinomirira chimamborume (male mornachy), mbinga, munhu ane rheniki huru mumawuto kana hofisi ye hupolitika, kana munhu ane mukondo weuseremoni. Dumidzo iri rakagara richishandiswa kubva munhoroondo ye Vuarabhu (Nyika ye Arabhia), Mabvazuva eAfurika, Madokero e Afurika, Afughanistani uye Ziwumbedzasi re Indiya. Muzera ramazuvano, parinoshandiswa sedumidzo rechimambo rinomirira "muchinda", richigona kutsigorwa pamusoro pemwanakomana wechimambo chiugombwa, uye kuchimambo chinenge chichitonga utungamiriri we muvusi, senge Amireti. Fomu ye chikadzi inonzi emira (أميرة ʾamīrah), zvichirevawo kuti chandakadzi. Mushure mekushandiswa sedumidzo rechimambo, izwi rokuti "Amire" raishandiswa kureva "komanda", "jenerari" uye "mtungamiri" (senge Amir Mu'min, kana kwedu kuChishona Changamire Dombo (kana dzimwe nguva Changamir Dombo)). Mumashandisirwo anyamushi, "Amire" ravakushandiswa wo dzimwenguva se dumidzo rouremekedzo kana reukudzo kuvatungamiri vechYiziramu, kana chiArabhu (zvisina basa nechitendero) weshangano kana vuendo (movement).

Chishona ne Chishemu[chinja | edit source]

Peji huru ndeiri: Hukama pakati pe Chishona ne Chishemu (Chisemiti).

Changamire[chinja | edit source]

Kuwanikwa kwe shoko iri kumitauro ye Chivanhu senge pazita rokuti Changamire (uye tjangamile paChikalanga, Chishona chokumadokero), kunogona kunge kwakadaro nokuda kwokuti Vashona vakambogara kumabvazuva eAfurika muTanganyika (Tanzania ya nhasi) vasati vafamba kudzika kuZimbabwe. Chishona chine hukama huri pedyo-pedyo nemitauro inowanikwa kuMabvazuva eAfurika.

Chishona chinemashoko mazhinji akafanana uye ane chirevo chakafanana nemashoko anowanikwa kumitauro inowanikwa kunyika zhinji ye pasirose, kuAfurika-Ezhiya kunowanikwa mitauro inenge Chijapani kana wo Chichayina. Asi mimwe mitauro ine mashoko akafanana ne eChishona mitauro ye mhuri ye Chishemu (kana Chisemiti), senge Chiarabhu, Chihebheru uye mimwe wo. Shoko rinonyanyo taurwa panguva inoundurwa kufanan kweChishona ne Chishemu ndi Mwari, richinzi rakabva kumashoko anosanganisa Mu + el kana Mu + Ali kureva kuti Muari (Muel/Muali) zvichizova Mwari nokuti ndomatauriro edu Mashona. Nezhira imwechete, zvinonzi shoko reChishona rekuti Changamire rine mavamba eChishemu zve, rinonzi rakabva pausangano hwe mashoko changa + amir, e akawedzerwawo nokuti mitauro zhinji ye Chibantu haipedze shoko risina nzvovera.

Mashoko ashandiswa[chinja | edit source]

 • chimambo kana umarika - kubva pashoko reChiarabhu roku malika rinoreva kuti mornachy - shoko rokuti monaki harina kushandiswa nokuti ragara richishandiswa kuChishona pakutaura nezve monarch (bheke) uye shoko rokuti umambo/humambo harikwanisi kushandiswa zve nokuti ragara richishandiswa kureva royalty. Shoko rokuti chimambo ririkubva pa Chishona.
  • umarikarume kana chimamborume - kureva male mornachy.
 • useremoni - kureva ceremonial, kubva pashoko rokuti seremoni rakatorwa kubva kuChingezi.
 • Ziwumbedzasi - kureva subcontinent, kusanganisa mashoko okuti ziwumbe uye dzasi (zasi).
 • Utungamiriri - kureva principality
 • Jandakadzi kana Chandakadzi - zvinoreva kuti princess, ririkubva pashoko rokuti jinda kana muchinda/muchanda kureva prince.
 • Shangano - kureva hoganizesheni (organisation)
 • Vuendo kana vuyendo uyewo uyendo/uendo kureva - movement. Senge Vuyendo weKodzero yeChikaya- civil rights movement kana kuti Hushingairi hweKodzero dzeVanhu (human rights activism).
  • Chikakaya kana Kanyi - kanyi ishoko reChindau, mutauro weChivanhu rinoreva kuti kumba asi ririkushandiswa zve kureva "civil".

Mabviro eruzivo[chinja | edit source]