Nyungudika

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Kunyungudika (dissolving) zvinoreva kutsakakatika kwechiro mumutuvi kana zviviri zvichinge zvasanganiswa. Sokuti shuga inonyungudika mumvura kana mukaka. Chinhu chinzonzi chanyungudika kana chimiro chokutanga chisisaonekwe, zviviri zvasangana kuita chinhu chimwe chine chimiro chisingashanduki munzvimbo dzose.

Nyungurudzi, (solvent in English) ndicho chacho chiri kunyunguditsa chimwe. Sokuti panosangana mvura neshuga, mvura ndiyo ngungurudzi yacho.

Nyungurwa (solute in English) ndicho chacho chiri kunyungudika. Sokuti panosanganiswa munyu nemvura, munyu ndiwo unenge uri nyungudurwa racho.

Munyungu (solution in English) zvinoreva musanganiswa weicho chinokonzrea kunyungudika neicho chacho changungudika.

Chiitiko chokuti godo rinoshanduka kuva mutuvi zvichitevedza kuiswa pamoto nokukwira kwehujoto chinonzi kunyauka - melting.