Matoro

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
2521430-Things To Do-The Gambia.jpg

Muchidzidzo chetaranyika, matoro (wetlands in English) izwi rinoreva nzvimbo inochengeta mvura ine sora, nhokwe kana tsanga. Matoro anonyanya kuwanikwa pedyo nerwizi kana kumiganhu yemapani nedondo. Vamwe vatauri vanoti deve kana kuti denhe.

Kare kare mupunga netsenza zvairimwa mumatoro. Pari zvino hakuchina matoro akawanda nokuda kwekuwanda kwevanhu nokukundika kuchengetedza nzvimbo dzine matoro.

Mumatoro munowanikwa datya; mukonikoni; humhutu netumwe tupuka. Miti, huswa netsanga zvinomerawo mumatoro.

Deketa (bog or swamp).