Humbowo

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Humbowo kana umbowo (evidence in English) izwi rinoreva zvinhu zvose zvingashandiswa kutaridza kuti zviri kutaurwa kana kududzwa ichokwadi. Kazhinji humbowo hunodiwa kumatare anotanga mhosva, senzira yokutaridza kuti pane mhosva kana kuti hapana.

Mbowo (Witness).

  • Kukorokodza (1. Sift evidence. Examine critically, 2. Search for matter to incriminate someone, 3. cross examine). apa zvichireva kutsonyopodza.