Gomo reNyangani

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Nyangani from nyamuziwa source.jpg

Gomo reNyangani ndiro gomo rine hukwidza hwakanyanya muZimbabwe, rinokwira kusvika 2,592 m (8,504 ft). Gomo iri riri muInyanga National Park mudunhu reNyanga , inova nhambwe inokwana 275 km (171 mi) kuri kuChamhembe kwakadziva kuMabvazuva kweHarare. Chisuvi chegomo iri chinoonekwa padombo rinosumuka 40m kubva panzvimbo yakatenderedza dombo iri. Chimwe chikamu cheGomo reNyangani makomo madiki neduvurwi rinobata ndima inokwana 8km2. Kunoperera duvurwi kune mawere akanyanya zvichienda kuMabvazuva nekuMadokero.

Mvura inona pagore yakawanda (inokwana 2200 mm), asi munguva yechando May kusvika August kunenga kwakawoma. Gomo iri riri mudunhu re"Tropics" uye harina kunyanya kukwira saka sinowo inonaya nenguva iri kure. Sinowo yakapedzisira kuwonekwa muGomo reNyangani muna August 1935.


Nzizi neMapopoma[chinja | edit source]

Pane nzizi nhatu dzinovamba muGomo reNyangani: rwizi Nyamuziwa, rwizi Kairezi (Gairezi), nerwizi Pungwe. Nzizi mbiri dzokutanga dzinonodira muna rwizi Mazowe, iye Mazowe achidira muna rwizi Zambezi.

Rwizi Nyama rwunodira muna rwizi Kairezi runodonha kubva paduvurwi kuri kuMaodzanyemba kwakadziva kuMabvazuva kweGomo reNyangani. Mapopoma eKairezi ari kumabvazuva kweduvurwi.