Kuswedera

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Shoko rokuti kuswedera (move closer, converging) rinoreva kusvika pedyo, nhambwe iri pakati pezvinhu zviviri zviri kutaurwa pamusoro pazvo ichiita diki. Kuswedera hakuneyi kuti zviri kuswedera kubva divi ripi, chero nhambwe iri kuita diki chete.


Shoko iri richange rakakosha pakuturikira inonzi convergence kuEnglish, rinova shoko rinoreva kusvika pedyo nepedyo kuri kuita nzira dziri kuteverwa nezvinhu.