Kufema

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Kufema chiitiko chinokonzera mweya kupinda nokubuda mumapapu.

Kufemedzeka kana kufemereka (to be out of breath; to breathe pantingly).

Kutura befu kana kubefura zvinoreva kufemera kunze - asi rinonyanya kuturwa munhu paanofemera kunze nenzira inonzi sighing kuEnglish.

Kubefera (breath in) zvichireva kufemera mukati - iri izwi hariko kuShona yemazuvaose asi ranyorwa pano kuedza kupfupisa matauriro.

Kufenga (draw in one's breath).