Kuchera

Kubva Wikipedia
  • Kuchera (to accuse; to betray; to be prejudiced against and act accordingly).
  • Kuchera (to draw water from a stream or well) apa zvichireva kutora mvura kubva murukova nechirongo kana chimwe chibatiro.
  • Kuchera Muchero (gather fruit or vegetables; pluck off, as of a fruit or greens).
  • Kuchera (to dig a hole; to mine; to quarry).
  • Kuchera, sezita


Nota disambigua.svg
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.