Gwaro

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Gwaro kana rugwaro (Paper document in English) chinyorwa chakanyorwa pamusoro pechinhu chiri kutaurwa nezvacho. Gwaro rinogona kuva: tsamba; rinogona kuva chinyorwa chinotaura zvakawanikwa pakawongororwa nhau yaida kutsvagurudzwa; rinogona kuva tsamba inotaura magovero enhumbi dzemufi zvichingodaro. Chikuru ndechekuti gwaro chinyorwa chinotaura nyaya yakakosha iri kutaurwa nezvayo kana ine mubvunzo.

Izwi rokuti kugwara (to write) rinobva kuChiTonga richireva kunyora.