Kugwamba

From Wikipedia
(Redirected from Gwamba (kugwamba))
Jump to navigation Jump to search
Freezing rain.jpg

Muchidzidzo fundoyetsimba, kugwamba kana kutsingana zvinoreva kushanduka kubva pakuve mutuvi kuenda pakuve godo. Mutuvi unoshanduka kuva godo kana hujoto hwasvika kana kudzika pasi pechimiso chekugwamba - freezing point. Somuenzaniso, mvura inoshanduka kubva pakuve mutuvi kuenda pakuve magodo emvura (ice) kana hujoto hwasvika kana kudzika pasi pe 0oC.

  • Kumandana (1. Congeal, 2. Coagulate, 3. Stick to each other).