Denga neNyika

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Izwi rinoti Denga neNyika riri kushandiswa pano kuturikira chinonzi universe kuChirungu zvinoreva kuhwerengedzwa kwezvinhu zvose zvakasikwa naMwari. Denga neNyika rinobata nokusanganisira: sebhe dzose (matter kuChirungu); simba; nyeredzi; nyenyedzi; nguva nedengezeze rechadenga. Izwi rokuti Denga neNyika rinongova kubatanidzwa kwemazwi anoti denga nenyika.

Kupiwa kwezita[chinja | edit source]

Zita iri rapiwa richicherechedza kuti icho chinonzi Universe kuChirungu idunhu rimwe rine mamwewo matunhu anopatsanurwa mariri. Nyangwe zvaro rine zvikamu zvizhinji nemapoka mazhinji, rudunhumwe idunhu rimwe rine mitemo yaro, nekudyidzana kwezvinhu zvirimo. Iko kudyidzana kwezvinhu murudunhumwe hakusati kwapera kuongororwa nyangwe naivo ana mazvikokota vanofunda chikamu chemitumbi iri pamukaha wechadenga; kana nemiganhu yerudunhumwe hapana chaiye anoziva kuti inogumira kupi.

Chakakosha pakupiwa kwezita iri ndiko: kugonawo kutaura nerurimi rwedu zvinhu zvikuru, zvinoshamisa, zvisina mukare wakamboona akatizuwira kuti kwakadai kumatenga kuziyenda-nakuenda uko.

Denga neNyika rinobatawo Rinopasi ratinorarama pariri nedengezeze rechadenga chatinoona zuva nenyeredzi, kunova ndiko kunobhururuka chitundumusere.