Chitendeso

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mazwi okuti chitendeso kana rutendo ari kushandiswa kutaura chitendero chemunhu chaanodaira kwachiri achitevedza saicho chinotonga sarudzo dzaanoita muhupenyu hwake.

Dendeso kana tendeso (cause for belief) zvichireva icho chinosaka utende.

Nhendedzero (superstition; pretence belief) kureva kutenda kusina kurevesa, kungava kwehunyengeri kana kutenda zvinhu zvisina idi mazviri zvemanyepo.

Mutendi kureva munhu ane rutendo - anganzi zvakare ane rudaviro kana rubvumiro.