User:Thumani Mabwe

Kubva Wikipedia

Ino inzvimbo yokunyora pamusoro pako uye zvaunofarira pano paWikipedhiya. Thumani Mabwe murume akaberekwa mudunhu raShe Makoni kwaRusape mugore ra1972. Akadzidza pachikoro chikuru cheUniversity of Zimbabwe apo akaverenga Bachelor of Science . Murume uyu anonyora zvinyorwa aine chinangwa chokuti isu vatema tinge tichiumba mitauro yedu. Chishuvo chake kuti tigone kutaura zviri muzvidzidzo zve: Science, Mathematics, Law, Commerce tichishandisa rurimi rwedu rweChishona.


Parizvino akanyora zvinyorwa zvinoti: Kupimanzvimbo; Nhevedzwa dzeMvura; Mwaka yepaNyika; Hushangazhi; Nyeredzi; Fundoyetsimba; Gumbapamwe reMushana; Mazita eChishona; Rudunhumwe ,nezvimwewo zviri mubumbiro reWikipedia yeShona.


Iye anoti rwendo urwu rungataridzika serwakareba asika, rwendo runotanga nenhanho imwe. Anoda kukurudzira vatema kuti, "tidade nerudzi rwedu, chimiro chedu nedzinza redu" - kuriko kuimba kwakaita muimbi, Oliver Mtukudzi.