Mutandira weZuva

From Wikipedia
(Redirected from Gumbapamwe reMushana)
Jump to navigation Jump to search
Solar sys2.png

Muzvidzidzo zvinoti: taranyika; jekanyika; fundoyetsimba, Mutandira weZuva (Solar System), rinobatanidza zuva nezvindeya zvinopoterera nemaboterekwa akatenderera zuva. Zvindeya izvi zvinosanganisira mitumbi inoti: Earth; Mars; Jupiter; Pluto; Mecury; Venus; Saturn, Uranus neNeptune.

Idzi ndidzo nyeredzi dzine maboterekwa anopoterera zuva ratinoona rinobuda nokuvira panyika yatigere. Zvindeya izvi zvinoramba zviri mumaboterekwa iwaya nokuda kwefosi inokonzerwa negunganidzo rezuva inova inokweva zvindeya izvi kune zuva.