Dandira reMushana

From Wikipedia
(Redirected from Gumbapamwe reMushana)
Jump to: navigation, search
Solar sys2.png

Muzvidzidzo zvinoti: taranyika; jekanyika; fundoyetsimba, dandira remushana (Solar System), rinobatanidza zuva nenyeredzi dzinopoterera nemaboterekwa akatenderera zuva. Nyeredzi idzi dzinosanganisira mitumbi inoti: Earth; Mars; Jupiter; Pluto; Mecury; Venus; Saturn, Uranus neNeptune..

Idzi ndidzo nyeredzi dzine maboterekwa anopoterera zuva ratinoona rinobuda nokuvira panyika yatigere. Nyeredzi idzi dzinoramba dziri mumaboterekwa iwaya nokuda kwefosi inokonzerwa negunganidzo rezuva inova inokweva nyeredzi idzi kune zuva.